Beleid Belangenverstrengeling

Inleiding


In het beleid Belangenverstrengeling  worden de uitgangspunten vastgelegd die moeten voorkomen dat (een schijn van) mogelijke belangenverstrengeling kan gaan ontstaan. Deze uitgangspunten zijn de vertaling van artikel 8 van ECSPR en Annex III van de ESMA.

Ook zijn de waarden van Waardevoorjegeld richtinggevend voor deze uitgangspunten.

 

De beleidsuitgangspunten

 1. Waardevoorjegeld B.V. neemt geen aandeel in een crowdfunding aanbod.

 2. De volgende personen of rechtspersonen kunnen geen crowdfunding aanbod doen op het platform van Waardevoorjegeld: 
  (1) aandeelhouders die direct of indirect 20% van het aandelenkapitaal of de stemrechten bezitten, 
  (2) bestuurders, werknemers of externen die ingehuurd worden. Dit geldt ook voor bestuurders, werknemers of externen van bedrijven waaraan diensten zijn uitbesteed. 
  (3) een natuurlijke of rechtspersoon die met die aandeelhouders, bestuurders, werknemers of externen is verbonden door een zeggenschapsband.

 3. De op deze lijst vermelde personen melden direct bij de directie van Waardevoorjegeld indien zich een omstandigheid voor doet die kan leiden tot een mogelijke schijn van belangenstrengeling. De directie van Waardevoorjegeld stelt vast welke maatregelen eventueel genomen moeten worden ter voorkoming daarvan. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: het afschermen van relevante informatie (Chinese Walls), extra controle momenten gedurende het proces, extra vier-ogen momenten.

 4. De personen zoals hiervoor benoemd onder 2. mogen investeren in een crowdfundingaanbod. Zij zullen dan geen voorkeursbehandeling hebben en hun investeringen zullen geschieden tegen dezelfde voorwaarden als voor andere investeerders. Hun investering bedraagt maximaal 10% van het totale leningbedrag mits voldaan wordt aan alle vereisten die ook gelden voor andere investeerders.

 5. De reviewer van een crowdfundingaanbod is het niet toegestaan te investeren in het betreffende crowdfundingaanbod.

 6. In overeenstemming met onze waarden wordt in het beoordelingstraject het vier-ogen principe gehanteerd. Dat houdt in dat het projectvoorstel van de financieringsmakelaar wordt gereviewd door een onafhankelijke reviewer. De reviewer beoordeelt ook de concept pitch tekst.

 7. Ook in overeenstemming met onze waarden geldt dat indien er mogelijk sprake kan zijn van (de schijn) van belangenverstrengeling, de betrokkene binnen Waardevoorjegeld niet deelneemt aan het besluitvormingsproces. In het bijzonder geldt dit uitgangspunt indien er familiaire banden zijn tussen de projecteigenaar en bestuurder, werknemer of externe van Waardevoorjegeld.

 1. Per project wordt expliciet vastgelegd òf en zo ja hoe groot de investering van de personen genoemd onder b. in het crowdfunding aanbod is.

 2. Het is geen van de betrokkenen zoals bedoeld in 2. en vastgelegd in de lijst met betrokkenen, giften of gunsten aan te nemen die het onafhankelijk handelen kunnen beïnvloeden.

 3.  Het is geen van de betrokkenen zoals bedoeld in 2. en vastgelegd in de lijst met betrokkenen, een nevenfunctie (al dan niet bezoldigd) aan te nemen of uit te oefenen die het onafhankelijk handelen kunnen beïnvloeden.

 4. De inhoud van deze regeling wordt gepubliceerd op de website.

 5. Deze regeling wordt jaarlijks gereviewd.

 6. Jaarlijks wordt een moment gebruikt, om alle impact van (de schijn van) belangenverstrengeling met alle betrokken medewerkers te bespreken, teneinde de inhoud hiervan scherp te houden.