Regels voor particulieren

Regelgeving

Op 7 oktober 2020 is de Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven (ECSP - European Crowdfunding Service Providers) gepubliceerd, hierna te noemen ‘De verordening'

 

De Verordening legt de nodige regels vast die als doel hebben om de belangen van investeerders te beschermen. Ook zijn de nodige regels vastgelegd voor crowdfundingdienstverleners die beogen een integere en bestendige bedrijfsvoering te waarborgen. Alle crowdfundingdienstverleners die nu nog op grond van een ontheffing van de AFM opereren, zoals Waardevoorjegeld, moeten voor 10 november 2022 een vergunning van de AFM verkregen hebben. Is dat niet het geval dan zal het platform geen nieuwe projecten meer mogen plaatsen.

 

De belangrijkste onderdelen van de Verordening die van belang zijn voor (potentiële) investeerders behandelen wij hierna. Ook lichten wij een aantal belangrijke procedurele aspecten toe.

Voor de volledigheid verwijzen wij ook naar de Algemene Voorwaarden van Waardevoorjegeld.


Verantwoordelijkheden

De projecteigenaar (dat is degene die de lening aanvraagt) is verantwoordelijk voor het verstrekken van de relevante informatie aan de potentiële investeerders. De projecteigenaar tekent er voor dat de informatie volledig en duidelijk is.


Waardevoorjegeld is ten behoeve van de besluitvorming door de investeerders verantwoordelijk voor de toetsing van de volledigheid, betrouwbaarheid en duidelijkheid van deze informatie


Investeerders (in de Verordening ‘beleggers’ genoemd) zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun investeringsbeslissingen.


 • Verantwoordelijkheid van de projecteigenaar
  Die informatie bestaat uit het door de projecteigenaar ingevuld Blad met Essentiële Beleggings Informatie (BEBI) en de daarbij behorende bijlagen

 

 • Verantwoordelijkheid van Waardevoorjegeld
  Zolang de informatie niet volledig, betrouwbaar en/of duidelijk is kan Waardevoorjegeld het project niet plaatsen. Naast de toetsing van de volledigheid, betrouwbaarheid en duidelijkheid van de informatie onderzoekt Waardevoorjegeld ook de betrouwbaarheid van de projecteigenaar en de onderneming. 
  Tenslotte vermeldt Waardevoorjegeld de risicokwalificatie van het project. Waardevoorjegeld hanteert twee risicokwalificaties, een externe- en een interne risicokwalificatie.
  Voor de externe risicokwalificatie maakt Waardevoorjegeld gebruik van Creditsafe. In deze externe risicokwalificatie worden uitsluitend de historische gegevens weergegeven.
  Bij de interne risicokwalificatie die op basis van professional judgement wordt bepaald worden o.a. de investeringsplannen, ondernemerschap en prognoses meegewogen.
  Waardevoorjegeld hanteert de risicokwalificaties laag risico, gemiddeld risico, verhoogd risico.
  Waardevoorjegeld geeft uitdrukkelijk geen advies over het al dan niet doen van een investering.

 

 • Verantwoordelijkheid van de investeerder
  Het is de taak van Waardevoorjegeld om investeerders te wijzen op de verantwoordelijkheden en de risico’s.


Op grond van de Verordening zijn in ieder BEBI, en dus bij ieder projectvoorstel, de volgende teksten opgenomen:


Disclaimer

Dit crowdfundingaanbod is niet geverifieerd noch goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten of de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). De geschiktheid van uw ervaring en kennis is niet noodzakelijk beoordeeld voordat u toegang hebt gekregen tot deze belegging. Door deze belegging te doen, neemt u het volledige risico op u van deze belegging, waaronder het risico van gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde geld.

 

Risicowaarschuwing

Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad (*). Evenmin valt uw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad (**). 

 

U ontvangt mogelijk geen rendement op uw belegging. Dit is geen spaarproduct en wij raden u aan niet meer dan 10 % van uw netto vermogen in crowdfundingprojecten te beleggen. U kunt de beleggingsinstrumenten mogelijk niet verkopen wanneer u dat wenst. Zelfs als u ze wel kunt verkopen, zult u mogelijk verlies lijden.

 

(*)        Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149). 

(**)      Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22).


Ter voorkoming van ondoordachte en/of onverantwoorde investeringsbeslissingen zijn een aantal voorschriften in de Verordening opgenomen:

 1. Bedenktijd: voor iedere investering geldt een bedenktijd die na vier kalenderdagen verloopt. Binnen deze bedenktijd kan de investeerder de toezegging kosteloos en zonder nadere toelichting intrekken, verlagen of verhogen. In alle gevallen kunt u op uw dashboard de opdrachtknop ‘Annuleren’ aanklikken. Bij verlaging of verhoging van uw toezegging doet u een nieuwe toezegging met het gewijzigde bedrag. De bedenktijd gaat dan overigens opnieuw in.
 2. Kennis- en ervaringstoets: iedere investeerder dient deze toets (via de website van Waardevoorjegeld) te hebben gedaan alvorens te kunnen investeren. Als uit de toets naar voren komt dat de kennis en/of ervaring onvoldoende is, wordt uitdrukkelijk de waarschuwing gegeven dat onze dienstverlening (mogelijk) niet geschikt is voor de betreffende potentiële investeerder. De potentiële investeerder kan echter toch besluiten te investeren in projecten. 
  De kennis- en ervaringstoets is twee jaar geldig en wordt dan opnieuw gedaan.
 3. Simulatietool: met deze tool (via de website van Waardevoorjegeld) kan iedere investeerder voor zichzelf inzichtelijk maken welk verlies eventueel geleden kan worden. De basis voor deze berekening is het netto vrij besteedbaar vermogen. Deze berekening is één jaar geldig en wordt daarna opnieuw gemaakt.


Tussentijds uw investering terug?

Zoals het bijvoorbeeld bij aandelen werkt, werkt het niet bij crowdfunding. Als u participeert in een project, kunt u tussentijds niet uitstappen. Wij krijgen wel eens de vraag of dit bij overlijden ook niet kan. Bij overlijden zal de periodieke betaling gewoon blijven doorlopen. Na overleggen van een verklaring van erfrecht kan het IBAN van de begunstigde eventueel wel worden gewijzigd.


Wat als de onderneming failliet gaat?

Als investeerder in crowdfunding projecten bent u zelf risicodrager. Bij een eventueel faillissement of surseance van betaling bent u degene, die dit risico loopt. Waardevoorjegeld zal er via de Stichting Zekerheden Waardevoorjegeld natuurlijk alles aan doen om in dergelijke situaties zo veel mogelijk uw belangen te behartigen en de uitwinning van eventuele zekerheden uitvoeren. 

Juist ook om deze reden is het van belang dat u uw investeringen spreidt over meerdere projecten. Mocht het eens gebeuren, dat er een project niet meer wordt terugbetaald, dan is de kans heel groot, dat u alsnog een positief rendement realiseert.