lening overeenkomst

Lening overeenkomst

Ondergetekenden

,hierna te noemen: “Lener”;

en

De natuurlijke- en / of rechtspersonen gespecificeerd met een identificatienummer en hun investeringsbedrag zoals vermeld in het elektronisch overzicht investeerders, hierna te noemen de “Investeerders” en ieder afzonderlijk “Investeerder”, te dezer zake op grond van de volmacht opgenomen in artikel 37.1 van de Algemene Voorwaarden vertegenwoordigd door Waardevoorjegeld B.V. ,statutair gevestigd te Hardinxveld - Giessendam, kantoor houdende te 2985 AZ Ridderkerk aan de Verlengde Kerkweg 25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder  nummer 66109086;

en

Stichting Zekerheden Waardevoorjegeld, te dezer zake handelend als zekerhedenagent ten behoeve van de Investeerders, Waardevoorjegeld B.V.  en Stichting Zekerheden Waardevoorjegeld, hierna te noemen “Zekerhedenagent”;

hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” en ieder afzonderlijk “Partij”,

 1. Overwegende dat:

 1. Lener door middel van crowdfunding  financiering zoekt voor haar ondernemersactiviteiten;

 2. Lener een Leningovereenkomst wil sluiten om de Lening te verkrijgen;

 3. Waardevoorjegeld B.V. een Internet platform beheert waarop vraag naar- en aanbod van financiering bij elkaar komen;

 4. Investeerders middels het Internet platform geld wensen uit te lenen aan Lener;

 5. Investeerders zich bewust zijn van het feit dat er risico’s verbonden zijn aan het verstrekken van de Lening;

 6. Investeerders zich bewust zijn van het risico dat de Lener zijn verplichtingen uit hoofde van deze Leningovereenkomst mogelijk niet kan nakomen. In dat geval kan de Lening mogelijk niet geheel worden terugbetaald en in het uiterste geval kan de investering in zijn geheel verloren gaan;

 7. Lener zich zal inzetten om de afspraken zo goed mogelijk na te komen en bedrijfsinformatie en verklaart dat hij de informatie waarheidsgetrouw heeft gepresenteerd en zal presenteren;

 8. Partijen in deze Leningovereenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden hun afspraken over de voorwaarden waaronder Investeerders geld uitlenen aan Lener wensen vast te leggen.

 9. De Zekerhedenagent handelend in het belang van de Investeerders een zelfstandige vordering op Lener wil verkrijgen en voor deze vordering zekerheden wil verkrijgen.

zijn overeengekomen als volgt:

 1. Definities

De termen die in deze Leningovereenkomst met een hoofdletter zijn vermeld hebben de betekenis zoals deze zijn opgenomen in de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”).

 1. Lening

3.1 Investeerders verstrekken een Lening aan de Lener. De Lener aanvaardt deze Lening. De hoofdsom van de Lening bedraagt €      ,-, zegge: -      .

3.2 Investeerders blijven anoniem ten opzichte van elkaar én ten opzichte van de Lener. Investeerders kunnen vrijwillig de anonimiteit opgeven naar de Lener of naar andere Investeerders.

3.3 Waardevoorjegeld B.V. registreert de toegezegde Investeringen. De geregistreerde bedragen van Investeerders worden uitbetaald op de rekening van Stichting Beheer Klantgelden Waardevoorjegeld. Daarna wordt de Lening uitbetaald aan de Lener na inhouding van de in rekening gebrachte kosten door het Internet platform en de BTW.

 1. Doel van de Lening

De Lening wordt alleen gebruikt voor de financiering van het concrete doel zoals in de Leningaanvraag op het Internet platform is gecommuniceerd met de Investeerders.

Het bestedingsdoel is:      

 1. Looptijd, rente en aflossing

5.1 De Leningovereenkomst heeft een looptijd van       maanden.

5.2 De Lener is rente verschuldigd over het nog openstaande deel van de Lening. Het rentepercentage bedraagt      % op jaarbasis. Het rentepercentage kan niet worden gewijzigd gedurende de looptijd van deze Leningovereenkomst. De rente wordt maandelijks achteraf betaald.

5.3 De lening wordt lineair afgelost en de aflossing wordt maandelijks achteraf betaald.

5.4 Lener kan uitsluitend bevrijdend betalen met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst door het doen van betalingen aan Stichting Beheer Klantgelden Waardevoorjegeld. Lener dient de maandtermijn via incasso te betalen aan de Stichting Beheer Klantgelden Waardevoorjegeld en geeft daarvoor een machtiging af zonder recht op stornering.

5.5 Stichting Beheer Klantgelden Waardevoorjegeld stelt de ontvangen maandtermijnen in beginsel na vijf werkdagen na de ontvangst daarvan ter beschikking aan Investeerder. Stichting Beheer Klantgelden Waardevoorjegeld zal de kosten die Investeerder dient te voldoen, inhouden op de door te betalen maandtermijnen.

5.6 Betaling door Lener geschiedt via automatische incasso. Indien de incasso niet slaagt, voert Stichting Beheer Klantgelden Waardevoorjegeld opnieuw een incasso uit binnen 5 werkdagen. Hierover wordt schriftelijk met Lener gecommuniceerd.

5.7 De lener is buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Waardevoorjegeld met een minimum van € 150 als de incasso na twee pogingen niet is geslaagd en is dan tevens extra rente verschuldigd aan de investeerders vanaf de oorspronkelijke incassodatum tot aan de dag van voldoening van de niet geslaagde incasso. Deze extra rente is gelijk aan het bedrag aan rente dat verschuldigd is vanaf de oorspronkelijke incassodatum tot aan de dag van voldoening van de niet geslaagde incasso. Dit laat de overige verplichtingen van lener onverlet.

5.8 Lener is vrij de Investeerders een aanvullende vergoeding te verstrekken.

 1. Parallelle schuld

  1. Lener verbindt zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk om aan de Zekerhedenagent bedragen te betalen die gelijk zijn aan het bedrag van iedere afzonderlijke betalingsverplichting van Lener aan Investeerders conform deze overeenkomst.

  2. Partijen erkennen dat de schuld van Lener aan de Zekerhedenagent zoals beschreven in artikel 6 lid 1, een eigen en zelfstandige schuld van Lener is (parallelle schuld). De verplichtingen van Lener tegenover Investeerders blijven onverminderd bestaan.

  3. Het bedrag dat Lener verschuldigd is aan de Zekerhedenagent wordt verminderd met de betalingen die Lener verricht aan Stichting Beheer Klantgelden Waardevoorjegeld zoals overeengekomen in deze overeenkomst.

  4. Betalingen die door Lener zijn verricht aan de Zekerhedenagent ter voldoening van een opeisbare schuld aan de Zekerhedenagent worden in mindering gebracht op de vordering van de Investeerders op Lener. Deze betalingen zullen naar rato van hun aandeel in de Lening, onder aftrek van gemaakte kosten, worden doorgestort aan de Investeerders.

  5. Indien Lener betalingen heeft verricht aan de Zekerhedenagent en de vordering van de Zekerhedenagent niet opeisbaar was op het moment dat de betaling door de Zekerhedenagent is ontvangen geldt deze betaling als niet bevrijdend jegens de Investeerders. De Zekerhedenagent zal deze betaling terugstorten aan Lener.

 1. Zekerheden

7.1 Voor al hetgeen de Zekerhedenagent te vorderen heeft van Lener of te eniger tijd mocht hebben in en/of buiten rekening-courant zullen tot meerdere zekerheid de volgende zekerheden ten gunste van de Zekerhedenagent worden gesteld:

     

De zekerheden worden vastgelegd in separate zekerheidsovereenkomsten.

7.2 Het is Lener niet toegestaan op individuele basis rechtstreeks zekerheden te verstrekken aan één of meerdere Investeerders.

7.3 Lener verklaart bij de ondertekening van deze overeenkomst alle mogelijke zekerheidsstellingen aan derden te hebben overlegd aan Waardevoorjegeld B.V. op basis waarvan Waardevoorjegeld B.V. de zekerheidspositie van investeerders heeft kunnen beoordelen.

8. Herziening voorwaarden leningovereenkomst

8.1 Lener kan tijdens de looptijd van de Leningovereenkomst verzoeken om de voorwaarden waaronder de Leningovereenkomst is aangegaan, te herzien.

8.2 Een verzoek tot herziening wordt schriftelijk ingediend bij Waardevoorjegeld B.V. en dient te zijn voorzien van een overtuigende motivering.

8.3 Lener overlegt met Waardevoorjegeld B.V. over de aanpassing van de Leningovereenkomst. Waardevoorjegeld B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor de aanpassing al dan niet voor te leggen aan Investeerders.

8.4 Lener is te allen tijde verplicht tot het vergoeden van de kosten voor wijziging, zoals op dat moment vermeld op het Internet platform.

8.5 In het geval het gaat om een verlenging van maximaal 3 maanden, kan Waardevoorjegeld B.V. besluiten het verzoek aan Investeerders voor te leggen. Dit gebeurt via een enkelvoudige stemronde via mail. Investeerders worden uitgenodigd hun stem over het voorstel uit te brengen binnen 14 kalenderdagen.

8.6 Definitieve wijziging zal plaatsvinden indien een gewogen meerderheid (gewogen op investeringsbedrag) van het aantal reagerende investeerders het voorstel positief beoordeelt. Er geldt geen minimum aantal stemmen.

8.7 Investeerder conformeert zich aan een gewogen meerderheid van stemmen.

8.8 Afwijzing door Investeerders van een voorgestelde herziening geeft geen recht op restitutie van kosten en/of schadevergoeding in welke zin ook.

8.9 Tussentijds verschuldigde betalingen blijven van kracht en worden geïncasseerd zolang de herziening van de Leningovereenkomst niet is goedgekeurd.

8.10 Partijen komen overeen dat Waardevoorjegeld B.V. mag besluiten de incasso tijdelijk op te schorten. Dit met inachtneming van de verplichte extra rentevergoeding als eerder genoemd. Investeerders worden geïnformeerd over dit besluit.

8.11 Indien het gaat om een verlenging van meer dan 3 maanden, wordt er een nieuw project aangemaakt op de website. Bestaande investeerders krijgen hierbij voorrang om zich in te schrijven. Investeerders die niet mee willen werken aan een verlenging kunnen er dan voor kiezen om hun investering uit te laten betalen.

 1. Aflossing en opeisbaarheid

9.1 Lener mag verzoeken de Lening tussentijds volledig af te lossen. Lener dient dit verzoek in met overlegging van overtuigende argumenten. Waardevoorjegeld B.V. is gemachtigd hierover een besluit te nemen.

9.2 In geval van vervroegde aflossing is Lener de restant hoofdsom plus de helft van de toekomstige renten verschuldigd aan Investeerders, verhoogd met € 250,- administratiekosten ten bate van Waardevoorjegeld.

9.3 Een verzoek tot verlenging van de lening kan via Waardevoorjegeld worden voorgelegd aan Investeerders. Hiervoor wordt een bedrag van € 1.250,- excl. BTW in rekening gebracht.

9.4 Na goedkeuring van diens verzoek ontvangt Lener een specificatie van het verschuldigde bedrag en overige relevante gegevens. De vervaltermijn is de eerstvolgende incassodatum als deze tenminste 15 kalenderdagen in de toekomst ligt.

9.5 Na akkoord van Lener wordt de incasso van de lening stopgezet. Na ontvangst van de betaling wordt de ontvangen aflossing en rente doorbetaald naar Investeerders.

9.6 In geval van niet tijdige betaling van het verschuldigde worden kosten in rekening gebracht.

9.7 Als Lener aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt de Leningovereenkomst beëindigd en vervallen de afgegeven zekerheden.

9.8 De lening wordt direct opeisbaar wanneer zich één of meer van de volgende omstandigheden voordoet:

 1. Indien sprake is van twee of meer periodieke betalingen betalingsachterstand;

 2. Indien lener niet meer in Nederland woonachtig is of binnenkort verhuist naar het buitenland;

 3. Indien sprake is van surseance van betaling of faillissement uitgesproken is door de rechter;

 4. Indien foute gegevens aan Waardevoorjegeld zijn doorgegeven door lener, waardoor de lening niet verstrekt zou kunnen of mogen worden;

 5. Indien het onderpand van de lening verkocht is of wordt zonder toestemming van Waardevoorjegeld B.V.

9.9 Op het moment dat de vordering van de investeerders opeisbaar is, is ook de vordering van de Zekerhedenagent opeisbaar.

 1. Beëindiging leningovereenkomst

10.1 Deze Leningovereenkomst kan op ieder moment, voordat de lening aan Lener is overgemaakt, door of namens Investeerders worden ontbonden op grond van artikel 24.2 van de algemene voorwaarden. Investeerders verstrekken een volmacht aan Waardevoorjegeld B.V. om hiertoe te besluiten.

10.2 Tenzij in deze Leningsovereenkomst of de toepasselijke algemene voorwaarden anders bepaald kan deze Leningovereenkomst niet tussentijds worden opgezegd.

10.3 Deze Leningovereenkomst wordt beëindigd indien lener alle verplichtingen voortkomend uit deze lening overeenkomst heeft voldaan en dit schriftelijk is bevestigd door de vertegenwoordiger van de investeerders; Waardevoorjegeld B.V.

10.4 Ook na beëindiging van deze Leningovereenkomst blijft Lener verplicht de vóór de beëindigingsdatum ontstane verplichtingen te voldoen.

10.5 Het beëindigen van de Leningovereenkomst doet geen afbreuk aan het voortbestaan van de rechten en verplichtingen van Lener uit hoofde van de algemene voorwaarden.

 1. Rechtskeuze en bevoegde rechter

11.1 Deze Leningovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Deze overeenkomst is tussen Partijen tot stand gekomen op basis van de dienstverlening door Waardevoorjegeld B.V.

De Algemene Voorwaarden van Waardevoorjegeld B.V. , Stichting Beheer Klantgelden Waardevoorjegeld en Stichting Zekerheden Waardevoorjegeld zijn van toepassing. Lener verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en van de inhoud kennis te hebben genomen.