Veel gestelde vragen

Lenen
Allereerst natuurlijk de financiële situatie van uw onderneming. Daarnaast zijn investeerders ook geïnteresseerd in uw privé situatie, de afhankelijkheid van het inkomen uit de onderneming, uw persoonlijke drive, ervaring, expertise etc.
Ook wordt een vergelijking gemaakt tussen uw onderneming en de gegevens, die over uw branche beschikbaar zijn. Tenslotte wordt natuurlijk gekeken, naar de haalbaarheid van het project.
Als afronding van het beoordelingsproces krijgt u bezoek van één van onze specialisten. Zij zien graag uw bedrijf, maken afspraken met u en nemen de aanvraag door op condities en voorwaarden.
Lenen
Het geld van uw lening komt rechtstreeks van ondernemers en/of particulieren, die vermogen beschikbaar hebben om daar verantwoord mee in uw onderneming te investeren. Die investeerders zijn bij u overigens niet met naam en toenaam bekend. Als u uw investeerderrs wilt bereiken, dan kan dat via Waardevoorjegeld.nl
Investeren
Waardevoorjegeld.nl is een platform dat bemiddelt. U bent als investeerder zelf partij in een leningovereenkomst met een onderneming. Waardevoorjegeld.nl zal uiteraard zo veel als in het vermogen ligt, doen om te voorkomen, dat uw geld niet wordt terugbetaald. Dit gebeurt vaak in overleg met de (groep) investeerders.
Investeren
Ja, dat kan inderdaad. U gaat als volgt te werk:
- Installeer op beide telefoons de google authenticator app
- Als de authenticator op uw account al is ingeschakeld, schakel deze dan eerst uit.
- Schakel de authenticator opnieuw in
- Er verschijnt nu een QR code. Scan met beide telefoons diezelfde QR code
- Voer de code in, die op beide toestellen hetzelfde zal zijn.

Vanaf dat moment, kunt u gebruik maken van de authenticator op beide toestellen.
Investeren
In het geval een investeerder overlijdt, gaat de vordering over op de erfgenamen, conform uw testament of conform de wettelijke regeling. Dat betekent, dat met overlegging van een verklaring van erfrecht, de uitbetalingen zullen worden omgezet naar de erfgenamen. Het is dus niet zo, dat de vordering opeisbaar wordt als gevolg van het overlijden van de investeerder.
Investeren
U betaalt op het moment, dat wij zeker weten, dat het gehele bedrag van de lening is toegezegd door investeerders. Zodra dat het geval is, en de bedenktermijn is verstreken, ontvangt u van ons een bericht om de betaling te doen. De bedenktermijn is een termijn waarbinnen u uw toezegging mag annuleren. Deze is voor crowdfunding 48 uur.
Lenen
Uiteindelijk bent u zelf degene die bepaalt hoeveel rente u wilt betalen. Echter op basis van de risicokwalificatie kunnen wij u na de financiële beoordeling een goed advies geven over het rentepercentage. Uiteraard dient dit rentepercentage betaalbaar te zijn binnen de aanwezige en de te verwachten cashflow binnen uw onderneming.
Lenen
Neemt u voor het aanvragen van een lening via crowdfunding telefonisch of via mail contact op met Waardevoorjegeld. Er zal dan een afspraak worden gemaakt.
Iedereen die op het platform komt, kan uw aanvraag op hoofdlijnen zien. Pas als je als investeerder ingelogd bent, kunnen aanvullende bedrijfsgegevens van uw onderneming en van het project worden geraadpleegd. Vóórdat uw aanvraag wordt geplaatst, hebben wij uitvoerig gesproken over welke informatie van uw onderneming zichtbaar wordt en daar geeft u ook vooraf toestemming voor.
Investeren
U investeert samen met vele anderen in een onderneming. Om er voor te zorgen, dat uw investeringsbedragen niet vermengd worden met de bedrijfsvoering van Waardevoorjegeld.nl hebben wij een aparte stichting opgericht, die verantwoordelijk is voor de betaalstromen van uw investeringen. Deze stichting kent ook een onafhankelijk bestuur. Dit is allemaal gedaan voor de veiligheid van uw investering. Daarnaast is deze opzet ook een vereiste van de Autoriteit Financiële Markten.
Lenen
Waardevoorjegeld.nl hanteert een standaard systeem voor de beoordeling van het risico. Uiteindelijk resulteert de beoordeling in een risicokwalificatie. Deze kwalificatie is ook de basis voor het aan te bieden rentepercentage. In zijn algemeenheid geldt: Hoe hoger het risico, hoe hoger het rentepercentage.
Op basis van de risicokwalificatie adviseren wij u over het aan te bieden rentepercentage.
Investeren
Nee, dat is niet nodig. Waardevoorjegeld.nl tekent de leningovereenkomst uit naam van u als investeerder.
Lenen
Ja, dat kan tot het moment dat het project op het platform geplaatst wordt. Vanaf dat moment kunt u de aanvraag niet meer intrekken, tenzij u 50% van de overeengekomen succesfee vergoedt.
Investeren
Via de internet site Waardevoorjegeld.nl kunt u een account aanmaken. Zonder account ziet u al verschillende financieringsprojecten. Na inloggen met uw account wordt nog meer detailinformatie ontsloten over de projecten. Indien u wilt investeren in een project, geeft u aan voor welk bedrag u dat wilt doen. Betaling gebeurt achteraf. Dat gebeurt op het moment, dat er voldoende investeerders bij elkaar zijn om de totale financiering te kunnen verstrekken aan de lener. U ontvangt voor die betaling een bericht van ons via het mailadres dat bij ons bekend is.
Lenen
In dat geval bent u alleen de kosten van de beoordeling (€895,-) exclusief BTW kwijt. Wij brengen dan geen andere kosten in rekening. Bij de beoordeling maken wij ook een inschatting over de kans dat uw leningaanvraag voldoende investeerders oplevert. Zekerheid kunnen we u natuurlijk niet geven.

De kosten van de videopitch heeft u op dat moment ook al gemaakt. Echter een groot deel van de video kunt u voor eigen promotiedoeleinden blijven gebruiken.
Investeren
Als u bent ingelogd, gaat u via MIJN OVERZICHT naar het tabblad MIJN GEGEVENS. Onderaan staat links het blok BEVEILIGING en kunt u klikken op het rood gekleurde woord: inschakelen. Volg de verdere instructies, nadat u op uw mobiele telefoon de app Google Authenticator hebt geïnstalleerd.
Lenen
Waardevoorjegeld.nl is er voor het Midden- en Keinbedrijf. Waardevoorjegeld.nl heeft een grote groep investeerders voor u klaar staan. Zij investeren graag in bedrijven, die een goed toekomstperspectief hebben, en die de waarden van Waardevoorjegeld.nl onderschrijven. Een belangrijke waarde is, dat wij de zondag niet als werkdag beschouwen, maar als rustdag. Voor deze en andere zaken is er een intentieverklaring, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
Lenen
Voor een compleet beeld van uw financieringsaanvraag is een goede videopitch onontbeerlijk. Wij werken met een filmproductiebedrijf samen, dat u een standaard videopitch levert. Wij verzorgen deze videopitch voor u . De kosten hiervan worden vooraf in beeld gebracht, maar rekent u er op, dat u voor niet meer van 1.000,- een prachtige bedrijfsvideo hebt, inclusief een oproep om mee te doen aan de crowdfunding actie. De video wordt zodanig opgemaakt, dat u na uw crowdfundingsproject de video heel gemakkelijk kunt gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.
Investeren
Nee, uw gegevens zijn niet bij de lener bekend zijn. Als de lener contact op wil nemen met al zijn financiers, dan gebeurt dat via Waardevoorjegeld.nl Op die manier blijft u verschoond van eventuele commerciële acties, waar u geen toestemming voor hebt gegeven.
Investeren
Dat ligt er aan. Als u als particulier investeert, mag u tot maximaal €80.000,- per platform investeren. Bij inschrijving krijgt u een melding, in het geval u dit bedrag overschrijdt. U kunt dan niet voor dat bedrag investeren. U kunt het totaal geïnvesteerde bedrag ook zelf raadplegen op Mijn overzicht.
Uiteraard is het niet verstandig om het totale bedrag in één project te investeren. Wij adviseren ten eerste om niet meer dan 10% van uw vrije vermogen via crowdfunding te investeren. Daarnaast is het heel zinvol om uw investeringen te spreiden over meerdere projecten en branches.
Lenen
Dergelijke leningen worden via een crowdfund platform rechtstreeks tussen investeerder en geldlener verstrekt. Hierdoor is de investeerder heel nauw betrokken bij de onderneming waar hij in investeert. Voor een ondernemer geldt over het algemeen wat meer flexibiliteit en meer betrokkenheid.
Investeren
Bij Waardevoorjegeld.nl kun je al investeren vanaf een bedrag van €100,- per project.
Lenen
Dat hangt af van de snelheid waarmee uw aanvraag op de website wordt volgeschreven. Wij hanteren een maximale termijn van 60 dagen. Als de lening na 60 dagen na publicatie niet is volgeschreven, is er blijkbaar te weinig vertrouwen in uw project en zal de financiering niet doorgaan. Voor u is dat misschien een tegenvallend resultaat, maar de ervaring leert, dat een aanvraag, die door zoveel investeerders wordt bekeken en niet wordt gehonoreerd, in het algemeen ook niet als levensvatbaar mag worden beschouwd.
Investeren
Dit doet u in box 3. Bij “BANKREKENINGEN EN ANDERE BEZITTINGEN dient u het vinkje aan te zetten bij:
“UITGELEEND GELD EN ANDERE VORDERINGEN, ZOALS SCHENKINGEN OP PAPIER”.

Wanneer u dan doorgaat met het invullen van alle gegevens, ziet u ook een pagina: ANDERE BEZITTINGEN, daar kunt u de bedragen dan invullen.
Lenen
Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor u als investeerder. Wij wachten met de afrekening totdat deze wettelijke termijn voorbij is. U ontvangt daarna een bericht van Waardevoorjegeld.nl met het verzoek om het ingeschreven bedrag via Ideal over te maken. Zodra alle betalingen binnen zijn, zal zo spoedig mogelijk de afrekening plaatsvinden na ondertekening van de leningovereenkomst.
Lenen
Normaal gesproken kan dat niet. Er zijn echter mogelijkheden om al tijdens het beoordelingsproces mensen uit een investeerdersgroep te benaderen. Wij bieden hen dan de mogelijkheid om vooraf zekerheid te bieden. Zij doen dan mee met exact dezelfde voorwaarden. Wilt u meer over deze vorm van garantie weten, neem dan zeker contact op met Waardevoorjegeld.nl
Crowdfunding betekent, dat een groot aantal mensen een kleiner bedrag inleggen om zo een groter bedrag te realiseren. Deze vorm wordt naast, of in plaats van, financiering bij een bank steeds vaker gebruikt door onderemingen in het Midden- en Kleinbedrijf. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat de investeerders via crowdfunding meer betrokken zijn bij de bedrijven waar ze zich financieel aan verbinden.
Waardevoorjegeld.nl brengt leners en investeerders bij elkaar. Via dit platform met interessante projecten, kan iedereen investeren.
Crowdfunding kan een alternatief zijn naast sparen. Het rendement hiervan is aanzienlijk hoger. Tegelijkertijd loopt u ook meer risico.

Er zijn eigenlijk vier hoofdvormen van crowdfunding:

1. Op basis van donatie. Zo zie je als voorbeeld mensen die een geneeskundige behandeling nodig hebben, die niet wordt vergoed door een ziektekostenverzekering. Zij starten dan een crowdfundingsactie om het geld bij elkaar te krijgen. Dit wordt altijd gedaan op basis van donatie.

2. Incentives: In de culturele wereld zie je vaak dat mensen een film of video of cd willen laten maken. De investering hiervan kan worden gedaan middels crowdfunding. De vergoeding wordt in dit geval een exemplaar van het geproduceerde, een cd of een video of dergelijke.

3. Op basis van een lening: Deze vorm hanteert Waardevoorjegeld.nl. De investeerder ontvangt van de lener naast de investering ook een periodieke rente als vergoeding, net zoals bij een bancaire lening.

4. Aandelen: Hiervan is sprake als u investeert en ook een stuk(je) zeggenschap krijgt in de betreffende onderneming.
Lenen
In sommige gevallen is het voor een aanvrager van belang om tijdig te weten of de lening daadwerkelijk (en vóór een bepaalde tijd) volgeschreven kan zijn. Om dat te kunnen toezeggen zoeken wij tijdens de beoordelingsfase al naar potentiele (grotere) investeerders, die op basis van dezelfde leningvoorwaarden willen toezeggen. Als daar een toezegging op komt, hebben we fundinggarantie en kunnen we de aanvraag daarna gewoon publiceren voor de 'crowd'. Mocht het zo zijn, dat er niet voldoende investeerders inschrijven, dan zal de toezegger het laatste deel inschrijven. Bij dergelijke aanvragen zal de termijn van openstelling veelal korter zijn en ook duidelijk worden vermeld in de tekst van de pitch.
Investeren
De afspraken rondom aflossing en rente staan bij het project. Gebruikelijk is, dat er maandelijks een bedrag wordt uitbetaald na aftrek van een beheervergoeding. U ziet op uw overzicht hoeveel aflossing en hoeveel rente u uitbetaald hebt gekregen.
Investeren
Tweestapsverificatie is een bescherming voor uw gegevens. Door tweestapsverificatie in te schakelen, zorgt u er voor, dat anderen niet (gemakkelijk) bij uw gegevens kunnen. Dit gebeurt met een controlegetal op uw mobiele telefoon.
Lenen
Een aanvraag wordt, nadat deze helemaal compleet is ingediend, beoordeeld op haalbaarheid voor een bedrag van €895,- exclusief btw. Deze kosten worden vooraf in rekening gebracht. De succesfee wordt als volgt berekend: het percentage is 0,85% per jaar (of gedeelte daarvan) looptijd over het volledige leningbedrag. Dus stel dat u €100.000,- leent en dit in 4 jaar wil terugbetalen, dan betaalt u 0,85x4= 3,4% over €100.000,- is €3.400,- exclusief btw. De succesfee kent een minimum bedrag van €1.795,- exclusief btw. De kosten van het laten maken van een videopitch komen hier nog wel bij.Alle kosten die te maken hebben met uw financieringsaanvraag, mogen in het totaalbedrag worden meegenomen.Tijdens de periode van aflossing betaalt u als lener € 14,50 ex btw per maand voor de administratiekosten, incassoverwerking etc.
Lenen
Jazeker. Wij hebben adviseurs ter beschikking, die u kunnen helpen bij allerlei bedrijfskundige vraagstukken, waaronder ook uw financieringsbehoefte. Het is voor u echter goed om uw eigen adviseur of accountant te raadplegen. Ook om zeker te zijn van de juiste gegevens is het goed om uw eigen advieur hiervoor in schakelen.
Lenen
Waardevoorjegeld.nl zet gespecialiseerde mensen in voor de inhoudelijke beoordeling. Dit gebeurt door onze eigen speciaisten, eventueel aangevuld door een accountant. Zo komt gezamenlijke beoordeling tot stand. De uiteindelijke vaststelling van een risicokwalificatie gebeurt met een interne risicokwalifiactie én een kwalificatie vanuit Creditsafe. Deze rating wordt door veel kredietverstrekkers gehanteerd.
Ook zullen wij BKR (Bureau Krediet Registratie) toetsing van u als privé persoon opvragen. Dit wordt allemaal bij elkaar gelegd en door onze beoordelaars bekeken.
Investeren
Als investeerder betaalt u een beheersvergoeding. Deze wordt berekend over het restant van het uitstaande bedrag. Stel: U heeft €1.000 euro geïnvesteerd in een onderneming met een rentepercentage van 8%, dan ontvangt u effectief 6,8% omdat 1,2% punt als beheersvergoeding in rekening wordt gebracht. Het is voor u als investeerder dus heel gemakkelijk om te bepalen wat uw effectieve rentepercentage is, namelijk 1,2% lager dan dat bij het project is aangegeven. Deze beheersvergoeding is nodig om alle administratieve kosten en de kosten van banken en betaalservicekantoren uit te laten voeren tijdns de gehele looptijd van de lening.
Investeren
Nee, dat is het zeker niet. Bij een bank heb je geld op een spaarrekening staan. De bank betaalt je daar een vergoeding over. Dat spaargeld valt onder de zogenaamde garantieregeling, tot een maximum van € 100.000,-.
Bij crowdfunding investeert u direct in een onderneming. Als deze onderneming failliet zou gaan, bent u één van de schuldeisers en hebt u dus een kans dat uw geld niet meer wordt terugbetaald. U krijgt wel een hoger rentepercentage dan bij sparen, maar dat is ook een vergoeding voor het hogere risico dat u loopt.