Disclaimer

​Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het internet platform www.waardevoorjegeld.nl


Door dit internet platform te bezoeken en/of de op dit platform aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten, aangegeven via dit platform en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.


​Gebruik van het platform Waardevoorjegeld.nl

De informatie op dit internet platform is uitsluitend bedoeld als informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op dit platform worden ontleend. Hoewel Waardevoorjegeld.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van dit platform en daarbij gebruik maakt van bronnen, die betrouwbaar geacht worden, kan Waardevoorjegeld.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Waardevoorjegeld.nl garandeert evenmin dat het internet platform foutloos of ononderbroken zal functioneren. Waardevoorjegeld.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongstoord) gebruik van dit platform uitdrukkelijk van de hand.


​Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Waardevoorjegeld.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op o via deze websites aangeboden producten of diensten door Waardevoorjegeld.nl worden aanbevolen. Waardevoorjegeld.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Waardevoorjegeld.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op waardevoorjegeld.nl worden getoetst aan een aantal criteria.


​Informatie gebruiken

Waardevoorjegeld.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekkin tot alle op of via dit platform aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op dit platform te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Waardevoorjegeld.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op dit platform wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


​Wijzigingen

Waardevoorjegeld.nl behoudt zich het recht voor de op of via dit platform aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via dit platform aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


​Toepasselijk recht

Op dit internet platform en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.