Financieringsbeleid

Inleiding

In dit financieringsbeleid zijn de uitgangspunten opgenomen voor de financieringen die via Waardevoorjegeld worden verstrekt. In uitzonderingsgevallen kan, indien risicotechnisch acceptabel, van deze uitgangspunten worden afgeweken. De afwijking dient uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.


Doelgroepen en objecten

Onze primaire doelgroep is de bestaande ondernemer die een trackrecord heeft opgebouwd. Deze bestaande ondernemer heeft bijvoorbeeld uitbreidingsplannen, overnameplannen of gaat (her)investeren in zijn onderneming.

Wij zijn terughoudend bij het financieren van starters en doorstarters. Ook kijken wij kritisch naar ondernemers die een moeilijke tijd achter de rug hebben en vaak een negatief vermogen hebben. Minimaal zal het herstel in de resultaten met actuele cijfers aangetoond moeten worden.

 

Alle activa inclusief werkkapitaal komen in aanmerking voor financiering met uitzondering van voor eigen bewoning bestemde woonhuizen. Bij financiering van zakelijk onroerend goed komt in principe alleen feitelijk eigen gebruik in aanmerking. Ook zal kritisch gekeken worden naar de courantheid van het object, mede omdat bij het financieren van onroerend goed sprake zal zijn van een relatief korte looptijd met een bullet betaling.

 

Een bijzondere doelgroep betreft de maatschappelijke projecten. Gezien de achtergrond van Waardevoorjegeld worden met enige regelmaat maatschappelijke projecten voorgelegd. Waardevoorjegeld vindt het van belang dat crowdfunding voor maatschappelijke projecten bereikbaar is en wil dit, mits er sprake is van een acceptabel risico, faciliteren. Dat brengt wel met zich mee dat de rentevergoeding afwijkt van de normale projecten.Financieringsbedrag

Minimaal € 25.000.

Maximaal € 2.500.000.

Het minimumbedrag komt voort uit de relatief hoge kosten bij een laag financieringsbedrag.


Vereiste informatie

De volgende informatie dient verplicht aangeleverd te worden alvorens de financieringsaanvraag in behandeling genomen wordt:

 • Door de accountant opgestelde jaarcijfers over de afgelopen drie boekjaren;
 • Indien van toepassing (bijvoorbeeld eenmanszaken, vof) aangiften Inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaren;
 • Recent uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Indien van toepassing de statuten;
 • BKR-toetsing;
 • Kopie identiteitsbewijs;
 • Ondernemersplan met o.a. beschrijving van onderneming, ondernemer, doel van de financiering, financieringsbehoefte en de invulling daarvan, financiële prognoses met onderbouwing, liquiditeitsprognoses met onderbouwing;


Looptijden

Richtinggevend vanaf zes maanden tot vijf jaar. Bij het bepalen van de looptijd wordt met name gekeken naar het doel van de financiering en de betalingscapaciteit.

Indien sprake is van financiering van onroerend goed wordt het aflossingsprofiel gebaseerd op een looptijd van 10 – 25 jaar. Na vijf jaar zal er dan sprake zijn van een bullet betaling waarna herfinanciering bij een derde of plaatsing van een nieuwe crowd finance plaatsvindt.


Financieringsvormen

Lineair met maandbetaling van rente- en aflossing. De eerste betaling geschiedt één maand na verstrekking van de financiering. Een latere ingangsdatum van aflossing is mogelijk, vooral afhankelijk van de liquiditeitsbegroting.  Een gestaffelde aflossing is als uitzondering ook mogelijk.

 

(Gedeeltelijk) aflossingsvrij of op annuïteitenbasis financieren is in uitzonderlijke gevallen mogelijk maar is niet bedoeld om een cash flow probleem op te lossen. Bij deze uitzonderingen horen een goede onderbouwing, passende zekerheden en een hogere rente.Zekerheden / aansprakelijkheden

De zekerheden worden verstrekt aan Stichting Zekerheden Waardevoorjegeld. Deze stichting wint zonodig de zekerheden uit namens de investeerders.

 

Bij de zekerhedenopzet van een financiering gelden de volgende uitgangspunten:

 • In een structuur met meer vennootschappen worden alle vennootschappen debiteur.
 • In een vennootschapstructuur worden de aandeelhouders in privé hoofdelijk aansprakelijk of geven een borgstelling tot een nader te bepalen bedrag af.
 • Bij financiering door Waardevoorjegeld als enige financier worden alle activa in 1e verband als zekerheid gegeven.
 • Bij financiering na een bankfinanciering worden de activa in 2e verband aan Waardevoorjegeld in zekerheid gegeven.
 • Niet-uitdelingsclausule indien het vermogen <30% is.
 • Indien de debiteuren een substantieel onderdeel uitmaken van de zekerhedenopzet zal er op eerste verzoek van Waardevoorjegeld maandelijks een pandlijst debiteuren worden opgevraagd en geregistreerd bij de Belastingdienst.
 • Van alle elders lopende financieringen dient de leningovereenkomst en de zekerheidsovereenkomsten overlegd te worden.

 

Indien een financiering wordt afgelost uit de door Waardevoorjegeld te verstrekken lening dienen de zekerheden van de voorgaande financier vrijgegeven te worden. Daartoe dient vooraf een aflossingsnota opgevraagd te worden.


Eigen inbreng

Het uitgangspunt is dat de ondernemer(s) maximaal eigen middelen inbreng(t)(en).

De (relatieve) hoogte is niet vooraf vast te stellen. Indien de eigen middelen door derden worden ingebracht en niet als vermogen worden gestort zal achterstelling gevraagd worden. Rentebetaling en/of aflossing is dan alleen toegestaan indien de verplichtingen naar investeerders zijn nagekomen.


Bestedingscontrole

Afhankelijk van de aard van de investering wordt voor de uitbetaling van de lening bestedingscontrole toegepast. Dat wordt bepaald in het beoordelings- en goedkeuringstraject.


Aanvraagtraject

Om een aanvraag in behandeling te nemen wordt vooraf vastgesteld of de onderneming en de ondernemer de waarden van Waardevoorjegeld onderschrijft. Hiervoor wordt een ondertekende verklaring gebruikt.

 

In overeenstemming met onze waarden wordt in het aanvraagtraject het vier-ogen principe gehanteerd. Ook in overeenstemming met onze waarden geldt dat indien er mogelijk sprake kan zijn van (de schijn) van belangenverstrengeling, de betrokkene niet deelneemt aan het besluitvormingsproces.

 

Nadat de aanvrager zich heeft geregistreerd en alle verplichte informatie heeft aangeleverd neemt de financieringsspecialist de aanvraag in behandeling.

Er kan worden gekozen voor de uitvoering van een quick scan om de haalbaarheid te toetsen. Op grond van de ingeleverde informatie zal zo nodig aanvullend telefonisch contact worden opgenomen. Indien de haalbaarheid negatief wordt ingeschat zal de aanvrager daarover telefonisch en schriftelijk worden geïnformeerd. Voor deze quick scan worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten moeten vooraf worden voldaan.

 

Indien de financieringsmakelaar van mening is dat het haalbaar is om het beoordelingstraject in te gaan zal de aanvrager de kosten van het beoordelingstraject vooraf moeten voldoen. Na deze betaling zal normaliter een gesprek met de aanvrager plaatsvinden.

Bij een positieve uitkomst zal de financieringsspecialist de aanvraag uitwerken in het standaard sjabloon voor de interne besluitvorming.  Ook stelt hij de concepttekst voor de pitch op. Vervolgens zal de reviewer de financieringsaanvraag beoordelen. Bij een positief advies van de reviewer, al dan niet na aanpassing van de aanvraag en/of met aanvullende voorwaarden, is de financieringsaanvraag goedgekeurd.

 

 

Betrokkenen bij Waardevoorjegeld (aandeelhouders, directie, medewerkers) kunnen investeren in projecten. De investering is in dit geval beperkt tot maximaal 10% van de totale financiering. Degene die de rol van reviewer vervult mag echter in geen geval investeren.


Risicokwalificatie

Wij maken gebruik van Creditsafe voor een externe risico rating. Dit is de objectieve modelmatige risicokwalificatie waarbij vooral teruggekeken wordt.

Waardevoorjegeld hecht eraan om daarnaast een meer subjectieve risicokwalificatie te gebruiken. Daardoor kunnen alle, onder andere zachte factoren, meegewogen worden.  Ook kunnen de toekomstperspectieven meegenomen worden. Voor deze eigen risicokwalificatie is geen cijfermatig model uitgewerkt omdat de externe risico rating die objectieve risico inschatting al verstrekt.  Op basis van professionele inschatting wordt onderbouwd een risicokwalificatie vastgesteld, zowel per onderdeel als in een overall risicokwalificatie. De reviewer geeft zelfstandig een eigen risicokwalificatie. De volgende risicocategorieën zijn mogelijk: laag risico, gemiddeld risico, verhoogd risico en hoog risico.


Rentepercentages

Het aan te bieden rentepercentage wordt bepaald door de aanvrager en is afhankelijk van het risicoprofiel van de financiering.

Door Waardevoorjegeld worden de volgende bandbreedtes gehanteerd:

Laag risico:                   5 – 7%

Gemiddeld risico:         6 – 8%

Verhoogd risico:           7 – 9%

Hoog risico:                  8 – 10%

 

Voor maatschappelijke projecten gelden afwijkende percentages.


Betaling rente en aflossing

De betaling van rente en aflossing vindt maandelijks plaats. Betaling kan uitsluitend door automatische incasso plaatsvinden.

 

Bij verstrekking in de eerste helft van de maand, zal op dagbasis de rente in rekening gebracht worden bij de lener. Een volledige maand rente wordt vergoed aan de investeerders. De correctie hiervan vindt plaats aan het einde van de looptijd.

Bij verstrekking in de tweede helft van de maand start de renteberekening en -betaling in de nieuwe maand.


Tarieven (exclusief BTW)

 • Kosten quick scan: € 149,- exclusief btw 
  Vooraf te voldoen. Indien daarna een beoordeling wordt uitgevoerd worden deze kosten verrekend.
 • Beoordelingskosten: € 895,- exclusief btw (vooraf te voldoen)
 • Succes fee: 0,85% per jaar looptijd (maximaal 7 jaar) met een minimum van € 1.795,- exclusief btw
 • Administratiekosten: € 9,95 exclusief btw, per maand
 • Kosten intensief beheer:€ 195,- per jaar exclusief btw, apart te factureren.

 

Voor maatschappelijke projecten geldt de volgende kostenstructuur:

Standaardtarief € 1.500 plus 0,5% van het te lenen bedrag. De beheervergoeding wordt, daar waar mogelijk, aangepast naar 0,5%.


Beloning financieringsbemiddelaars

Vanuit het principe van onafhankelijkheid ontvangen bemiddelaars geen vergoeding voor het aanbrengen van financieringsaanvragen. Als een aanvraag volledig uitgewerkt wordt ingediend, kan aan de ondernemer/aanvrager een korting worden verleend, waarmee dubbele kosten worden voorkomen.