Herberg de Zwaluw te Wijhe

€ 380.000
Geïnvesteerd
100%
€ 380.000
Totaal bedrag
36 maanden
Duur
6.5%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Maatschappelijk

Beter een goede buur dan een verre vriend zegt het spreekwoord. Wij mensen, willen van betekenis kunnen zijn. Dat geeft zin aan ons bestaan. Herberg de Zwaluw wil een plek bieden voor mensen die (een periode) ondersteuning nodig hebben en ook de waarde willen blijven ervaren dat ze een ander tot steun kunnen zijn.
Over deze casus vind je alle bij dit project!

De onderneming

De heer en mevrouw Veijer wonen sinds 2019  in het buitengebied van Wijhe in een voormalige boerderij, omgeven door weilanden en een aantal stallen op het eigen terrein.

Men heeft dit terrein aangekocht om een plan te realiseren dat bestaat uit het realiseren van een woongemeenschap op eigen terrein. Herberg de Zwaluw wil een plek bieden voor mensen die (een periode) ondersteuning nodig hebben en ook de waarde willen ervaren dat ze ondanks hun “beperking” een ander tot steun kunnen zijn. Dat kan in deze woongemeenschap waar je er voor elkaar bent. Daarbij is het essentieel om zelf de regie terug te krijgen of te kunnen houden, omdat ieder mens een uniek schepsel is en zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid mag nemen voor het eigen leven. Bij Herberg de Zwaluw is er de mogelijkheid om zelfstandig te wonen terwijl er verbinding met de ander groeit.

Waardevol samen leven is het credo. Dit sluit prachtig aan bij Waardevoorjegeld.nl. De bijbehorende missie is: Herberg de Zwaluw creëert een leef-/ thuisklimaat van herstel en sociale samenhang, dat mensen sterkt in hun persoonlijkheid en eigenwaarde door betekenisvol samen te leven. Herberg de Zwaluw ziet het als haar missie om daar christelijke naastenliefde als bodem onder te geven. Wanneer mensen complexe problematiek ervaren en de zelfregie te kort schiet is de wetenschap dat je ook zorgprofessionals als buren dichtbij hebt van grote betekenis. De heer en mevrouw Veijer willen als ‘specialistische buren’ door hun “gewone” opstelling in combinatie met vakkennis bereiken dat de bewoners zich van waarde gaan voelen en veiligheid ervaren om zichzelf te mogen zijn. De speciale buur heeft de mogelijkheid om even steun of bijstand te bieden, zoveel als nodig zo weinig als mogelijk. De zorg die wordt gegeven heeft als basis een woongroep waarbij iedereen zijn eigen appartement heeft en daardoor de autonomie kan bewaren. Er is hiervoor een gezamenlijke woonkamer in de Herberg aanwezig. De zorg bestaat verder uit het organiseren van een leefklimaat met gezamenlijke activiteiten, zoals samen eten, samen werken in eigen voorzieningen (dagbesteding, groentetuin, sport- en ontspanningsactiviteiten. Vanuit de Herberg worden deze  activiteiten geïnitieerd en begeleid. Bewoners kunnen afhankelijk van hun begeleiding behoefte op maat begeleiding krijgen,  inclusief een dagelijks een contactmoment. Op dit totaal is een vorm van toezicht door de initiatiefnemers. Zij wonen in het huis naast de Herberg. Er kan 24/7 een beroep worden gedaan op werknemers of op Aart en Willy als professionals en buren. Wanneer zij tijdelijk afwezig zijn is er waarneming.

Naast de appartementen, waarvoor een indicatie van de WMO nodig is, is er nog een appartement voor tijdelijke begeleiding in een plattelandskamer en een logeerkamer. Voor de gastvrijheid hiervoor kunnen de bewoners hun inzet tonen en hierdoor van betekenis zijn. Dit zorgt ook voor afwisseling in de contacten. De dagbestedingsactiviteiten bestaan uit dierverzorging, houtbewerking en onderhouden van de bloemen – en groentetuin.

Herberg de Zwaluw biedt een woonplek voor mensen die een steun in de rug nodig zijn. Het voorkomt eenzaamheid door een gezamenlijk leef- en activiteitenklimaat. Dit is gericht op gezonde leefstijl en duurzaamheid met oog voor de natuur. Zo is er een biologische groentetuin, een boomgaard en zijn er dieren. Door samen te leven met oog voor de autonomie, krijgt iedereen de kans van betekenis te zijn voor de ander. Herberg de Zwaluw wil dat mensen zich geliefd en thuis voelen. Dichtbij, een goede buur en zorg voor elkaar.

Als uitgangspunt voor de aansturing kiest men voor een vorm van leiderschap dat faciliteert en initieert maar beslissingen weet te nemen op basis van inspraak en draagvlak. De inbreng van de ander is daarbij essentieel om samen op weg te leren en te innoveren. Gelijkwaardigheid tussen medewerkers en vrijwilligers en leidinggevenden is het uitgangspunt, er zijn wel andere verantwoordelijkheden.

Herberg de Zwaluw wil met haar voorziening en zorgvisie een bijdrage leveren aan de samenleving door te laten zien hoe mensen met een psychische aandoening en één-ouder-gezinnen van waarde kunnen zijn voor elkaar en dus ook voor de samenleving. Men wil een betaalbaar alternatief zijn door zich hier voor een deel vrijwillig aan te verbinden en als initiatiefnemers op het erf te wonen. Tevens worden hierdoor de zorgkosten rondom de specifieke doelgroep gereduceerd.

Door dit in de vorm van een stichting te gieten willen de initiatiefnemers de continuïteit waarborgen en samen met de stakeholders alert blijven op mogelijkheden tot verbeteren en innoveren. Om te komen tot een kwalitatief goed plan heeft Herberg de Zwaluw Transmissie gevraagd advies en bijstand te geven. Zo zal samengewerkt worden met anderen, zowel als organisatie als in de begeleiding of behandeling van de bewoners. Contra-indicaties voor het toelaten van bewoners zijn middelenverslavingen en externaliserende gedragsproblematiek, waardoor ook persoonlijkheids-problematiek zoals borderline, antisociaal en de narcistische persoonlijkheidsproblematiek  niet passen binnen de leefgemeenschap. Persoonlijkheidsproblematiek in cluster C is juist wel geïndiceerd. Voor de een-ouder-gezinnen wil men zich vooral richten op die gezinnen waar nog jonge kinderen zijn, omdat tieners en pubers binnen onze kleinschaligheid een heel andere dynamiek veroorzaken binnen de leefgemeenschap.

Herberg de Zwaluw werkt vanuit de waarden en normen van de christelijke identiteit. Van medewerkers wordt verwacht dat ze die identiteit kunnen onderschrijven, waar liefde en aan aandacht voor de medemens centraal staat. Bewoners met een andere levensbeschouwelijke achtergrond zijn van harte welkom.

In de nabijheid van de herberg en zelfs bij hen in de straat zijn verschillende zorginstellingen, maar allemaal met een duidelijke andere doelgroep. In Wijhe en omgeving is men uniek in het aanbod voor mensen met een psychische aandoening of gezinnen die tijdelijk steun nodig hebben in combinatie met wonen. Recent stond nog in de regionale krant een artikel over de krapte in deze sector. De doelgroep is daardoor genoodzaakt uit de eigen sociale omgeving te trekken en elders in het land een plek te zoeken, dit zorgt vaak voor verdere isolatie en eenzaamheid. Ambulante thuishulp is hier wel, maar wonen met een begeleiding of noaberschap is er niet. Voor mensen met een psychische aandoening is er minder.

In een gesprek met een medewerker van het WMO-loket van de gemeente Wijhe wordt aangegeven dat er behoefte is dat er woonplekken komen voor mensen met een psychische aandoening. Wijhe is wel een gemeente die open staat voor in dit plan geschetste woonvormen met zorg.

De initiatiefnemers zijn bewogen met deze doelgroep op basis van hun visie op zelfregie in combinatie met noaberschap en professionaliteit op maat en vrijwilligerswerk, waardoor ook de betrokkenheid uit de samenleving ontstaat. Het is een prachtig plekje waar de Herberg de Zwaluw gesitueerd is, dit zorgt op natuurlijke wijze voor een beschermde omgeving en rust. De kleinschaligheid maakt dat er veel betrokkenheid op elkaar kan ontstaan. Daarnaast is er kennis en ervaring aanwezig met betrekking tot de doelgroep.

Men werkt in samenhang met behandel- en begeleidingsinstellingen uit de regio.  

Voor de zorg in het algemeen gelden landelijk forse wachttijden. De activiteiten van deze eenmanszaak zijn weinig risicovol. Ondanks dat het een nieuwe activiteit is, is er geen reden om aan te nemen dat deze activiteiten niet in een behoefte voorzien. Ook de beschreven risico's in de BEBI zijn overzichtelijk.

Gezien bovenstaande kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: LAAGDe ondernemer(s)

De vennoten, de heer Aart (1958) en mevrouw Willy (1961) Veijer uit Wijhe zijn in hun werk als zorgprofessionals geconfronteerd met mensen die voor een periode of voor altijd psychische ondersteuning nodig hebben. Ondanks deze steun konden zij zich toch alleen voelen. Mensen met kwaliteiten en talenten die niet tot bloei kwamen en die het uiteindelijk toch alleen moesten redden. De heer en mevrouw Veijer kwamen erachter dat deze mensen een ander nodig hadden, maar tegelijkertijd zelf iets te bieden hadden. Het bevestigde hun geloof dat ieder mens bijzonder is, op punten afhankelijk kan zijn en toch iets heeft waardoor diegene er voor een ander kan zijn. Dit geeft bewoners hoop en voldoening! Met deze herstelgerichte visie wil men bewoners weer zin en waarde in zijn leven laten ervaren en deze te leren leven met de gevolgen van zijn aandoening. Daarnaast zagen ze in hun werk gezinnen die uit elkaar vielen en er dreiging ontstond dat kinderen niet langer bij hun ouders konden blijven wonen, omdat de ouder zelf (een periode) steun nodig had.

Deze situaties zijn de drijfveer om Herberg de Zwaluw te starten en ontwikkelen. Men wil mensen met psychische kwetsbaarheid en één-ouder-gezinnen een (tijdelijke) plek geven om op adem te kunnen komen en met steun in de rug te leren hoe ze weer grip op hun (gezins)leven kunnen krijgen. Ze gaan herstelgericht ondersteunen en waar mogelijk helpen bij het aanbrengen en behouden van de structuur en autonomie. Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, krijgen zij de mogelijkheid om zich te ontplooien in de geborgenheid van de Herberg.  Zij kunnen op hun beurt iets sprankelends brengen aan anderen om hen heen. Herberg de Zwaluw dankt zijn naam aan de zwaluwen die aan het begin van de zomer komen aanvliegen en een plek vinden op het erf of in de schuur. Ze komen, bouwen hun nestje op het erf en vertrekken na een intensieve zomer weer naar waar ze vandaan kwamen. Net als zwaluwen kunnen mensen onderdak vinden in de Herberg en later weer uitvliegen wanneer ze daaraantoe zijn.

Aart en Willy Veijer zijn al in 2014 gaan nadenken over een woonvorm waarbij mensen die psychische ondersteuning nodig hadden een plek zouden kunnen vinden om te wonen. Of voor mensen met psychosociale problemen die moeite hebben met het in stand houden van relaties en daardoor van hun omgeving vervreemden. Zo ontstond het idee om hen een kans geven zelfstandig te wonen in de directe nabijheid van professionals, die als het ware ook gewoon buren zijn. Om hiermee te voorkomen dat er door bijv. eenzaamheid herhaaldelijke terugval zou zijn en een beroep op de zorg steeds weer nodig is. Met verschillende belanghebbenden hebben zij hun plannen besproken en kregen als feedback dat het plannen waren waar veel behoefte aan is en tekort van is in de regio. Bijvoorbeeld in gesprek met een gemeenteambtenaar, hoorden ze over de problemen die er waren wanneer gezinnen op straat kwamen te staan. Schrijnend was dat de kinderen om die reden bij de ouders weg moesten, terwijl het bij de ouders niet om opvoedingsvaardigheden ging.

Aart zag in zijn werk als ambulant specialistisch begeleider veel de vereenzaming onder mensen met een psychische aandoening en hoe dat uiteindelijk vaak voor nieuwe opnames of persoonlijk lijden zorgde. Zouden deze mensen in een waardevolle sociale context zitten dan zou dit voorkomen kunnen worden. Beiden ontdekten in hun werk en lazen in de literatuur, hoe belangrijk het is dat mensen die zelf psychisch lijden van betekenis kunnen zijn voor een naaste. Het is iets wezenlijks in ons menselijk bestaan waardoor gevoel van eigenwaarde ontstaat. Daardoor ontstond het idee om beide doelgroepen samen te voegen in een kleine woongemeenschap waar iedere bewoner weliswaar een eigen appartement heeft, maar door een gezamenlijk leefklimaat ook iets voor de ander kan betekenen. Het eigen appartement moet een fijne, veilige en gezamenlijke thuisplek zijn, waar er tevens oog is voor de eigenheid.

Aart en Willy hebben na zorgvuldig onderzoek woning en opstallen gevonden waar ze een dergelijke setting konden realiseren. De voormalige boerderij aan de Hamelweg is bij uitstek een geschikte plek. Voordelen van de locatie is dat het in een prachtig natuurlijk landschap ligt en toch maar 2 kilometer van het centrum en station is gelegen, waardoor de bereikbaarheid gegarandeerd wordt.

De eerste periode van minstens 5 jaar zullen Aart en Willy Veijer het leiderschap op zich nemen.

Er is een Raad van Toezicht (RvT) die toezicht zullen houden en advies geven, Aart en Willy doen de dagelijkse aansturing. De RvT zal bestaan uit minstens 3 personen, maar de wens is deze uit te breiden naar 5 personen. Er zijn in ieder geval functies ingevuld van voorzitter, financiën en juridische zaken.

In de BEBI is het risico benoemd dat een of beide ondernemers tijdelijk wegvallen. Dat kan worden opgevangen door vervanging in te huren. Daarnaast speelt dat een van de dochters heeft aangegeven deze activiteiten op termijn over te willen nemen. Aart en Willy willen regelmatig beoordelen of draagkracht en draaglast nog in balans zijn. Dreigt dat uit balans te raken dan is er hulp beschikbaar. Overigens was de leeftijd van Aart en Willy de reden van bancaire instellingen om niet te willen financieren. Ons inziens is dit risico dus overzichtelijk en beheersbaar.

 

Deze gedreven ondernemers, met hart voor hun naaste hebben een goed strategisch lange termijn beleidsplan geschreven, waaruit blijkt waarin men sterk en zwak is. Op financieel vlak laten ze zich goed ondersteunen door een accountant. Men heeft geen ondernemerservaring, maar weet goed wat er speelt. Daarnaast is en blijft er de zekerheid van inkomen uit loon-dienstverband. Vanwege bovenstaande kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: GEMIDDELDFinancieel historie

De historische financiële paragraaf is niet van toepassing. Dit is een nieuwe activiteit. Tot nu toe hebben ondernemers inkomen uit loondienstverband ontvangen en zijn daarmee prima in staat geweest hun lasten op te brengen.   

Zodoende kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: NIET VAN TOEPASSING.Financieel prognose

Door de ondernemers en de accountant is een prognose opgesteld voor 2023 tot en met 2025. Deze prognose is voorzichtig ingeschat. Men verwacht namelijk al eerder dan begroot omzet te genereren, waardoor het geplande verlies voor 2023 van € 20.000,- wellicht lager uitvalt. Voor de jaren 2024 en 2025 wordt een omzet van € 258.000,- bij een bedrijfsresultaat van € 102.000,- gerealiseerd. In de omzet is ook voorzichtig gerekend. Zo heeft men geen opbrengsten voor de logeerkamer in de begroting opgenomen, terwijl het reëel is dat dit € 25.000,- per jaar genereert. Vanuit de 2 burgergemeenten Deventer en Olst-Wijhe heeft men al aangegeven naar verwachting veelvuldig gebruik van deze kamer te maken. Men verwacht dus in de praktijk meer omzet te kunnen realiseren en daarnaast zullen vergoedingen hoogstwaarschijnlijk gaan stijgen.

De prognose is goed doordacht en lijkt ons realiseerbaar. Geruststellend is de gedachte dat Aart en Will in loondienst blijven werken. Mochten er financiële tegenvallers ontstaan, dan biedt dit ruimte en zekerheid om deze op te vangen.

Door de forse inbreng van eigen middelen is er vanaf de start sprake van een relatief gunstige solvabiliteit, welke zich volgens verwachting jaarlijks zal verbeteren. Dat zal wel marginaal zijn gezien de insteek om een fors deel van de gerealiseerde wint te bestemmen voor goede doelen.  

Het uitgangspunt is dat binnen 5 jaar de Herberg de Zwaluw als een volwaardige kleinschalige zorginstelling zal werken volgens de HKZ normen. Alle zes appartementen zijn dan bezet en er is een geringe wachtlijst. Binnen het team zijn de zorgtaken verdeeld. De medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om op verantwoorde wijze de taken uit te voeren en deze voldoen aan de kwaliteitskaders voor de geestelijke gezondheidszorg in een kleine voorziening voor begeleid wonen. De praktijkruimte is deels verhuurd aan een psycholoog of andere behandelaar om zelfstandig behandelingen uit te voeren. De eigenaren eten als buren regelmatig samen met de bewoners en zij floreren in deze omgeving.

Het bijzondere aan dit project is dat eventuele batige saldi worden gereserveerd, dan wel worden geschonken aan nog nader te bepalen goede doelen. De inschatting van de omzet en het resultaat zijn realistisch. De prognose zien we als haalbaar gezien de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, de voorzichtige insteek en de realistische inschatting van opbrengsten en kosten.  

Gezien de kans op uitloop qua kosten van de verbouwing, dan wel uitloop in de tijd is deze prognose als enigszins taakstellend te beschouwen.

Zodoende kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als: GEMIDDELDZekerheden

U deelt mee in het eerste recht van hypotheek op de wooneenheid in Wijhe, met een taxatiewaarde van € 860.000,-

Als debiteur zal Herberg de Zwaluw tekenen, en omdat het hierbij gaat om een eenmanszaak is het echtpaar persoonlijk aansprakelijk. Na een eventuele omzetten naar een Besloten Vennootschap zullen wij zorgen voor de hoofdelijke aansprakelijkheid.

De verbouwde stal en bijbehorende gebouwen en percelen zijn op 10 maart 2023 door Scherrenburg, een erkende taxateur met specialisme in de zorgsector, gewaardeerd op een marktwaarde van € 500.000,- (as is), na verbouwing is de marktwaarde vastgesteld op € 860.000,-

Betrouwbaarheidsonderzoek

Uit de diverse onderdelen van het onderzoek naar de betrouwbaarheid zijn geen bijzonderheden gekomen.

 

Risicokwalificatie

Vanwege de start van deze onderneming zijn er geen externe risicokwalificataties beschikbaar.

De overall risicokwalificatie van Waardevoorjegeld is: LAAG risicoSpecificatie investeringskans

Lening: € 400.000,-

Looptijd: 36 maanden (daarna vrijblijvend verlengen met 36 maanden)

Aflossingsvorm: Lineair op basis van 72 maanden

Betaalfrequentie: maandelijks

Datum eerste aflossing: 6 maanden na verstrekking (de aflossing wordt in zijn geheel gedaan in 66 maanden!)

Bruto rentepercentage: 6,5%

Inhouding: 0,5% (maatschappelijke)

Netto rente: 6,0%

De investering bedraagt: verbouwing en installaties € 1.205.000,- daarvan is een groot deel al uitgevoerd en zelf betaald.  

Totaal wil men € 660.000,- financieren. Door een kennis is in de loop van het traject een lening van € 260.000,- aangeboden. Zodoende resteert er een doelbedrag van € 400.000,- voor crowdfunding via waardevoorjegeld.nl.  

De verbouwing bestaat uit sloopwerk, plaatsen van wanden, stukadoor, inrichten van de vertrekken, elektra en warmtepomp. De ondernemer beperkt de kosten door bij de bouwwerkzaamheden zelf zoveel als mogelijk mee te werken. De begrote verbouwingskosten zijn gedetailleerd aangeleverd. De ondernemers hebben voldoende zicht op deze kosten, maar zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de aannemers.  

De ondernemers bieden een incentive aan voor investeerders met een toezegging vanaf € 5.000,-. Via WvjG wordt het basisspel OpenHuis! t.w.v. € 55,-opgestuurd. Zie www.binnendecontext.com

Daarnaast overweegt men de investeerders uit te nodigen voor de openingshandeling van de herberg de Zwaluw. Nadere informatie hierover volgt nog.   

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.