Nij Abdij De Heidepleats

€ 225.000
Geïnvesteerd
100%
€ 225.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
4%
Bruto rente
Aflossingsvrij
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Maatschappelijk

Jan Geuvert en Jântsje Hoogkamp zijn de eigenaren van Nij Abdij de Heidepleats in St. Nicolaasga. Als gevolg van hun uitgebreide plannen zien zij graag een financiering tegemoet, waarmee ze aan de slag kunnen. De financiering is hypothecair gedekt. Dit project heeft een maatschappelijk karakter.

De ondernemer aan het woord

We leven in een tijd van ongekende welvaart, maar helaas ook met grote sociaal maatschappelijke tegenstellingen. We genieten van onze mogelijkheden en vrijheid maar ondertussen bezoeken velen van ons een psycholoog en een ongekend aantal jongeren loopt rond met een ‘burn-out’ of depressie. We zijn trots op onze tolerante maatschappij, maar op de achtergrond dreigt steeds meer polarisatie en verharding.

Als betrokkenen van Nij Abdij De Heidepleats denken we dat er plekken nodig zijn waar het ‘oude normaal’ weer kan worden ervaren en mensen kunnen opladen in een sfeer van eenvoud en saamhorigheid door opnieuw in balans te komen met de schepping, de schepselen en de Schepper.

Nij Abdij De Heidepleats is zo’n plek. Een authentieke kop-hals-romp boerderij uit 1884 omgeven door een wijngaard tussen bos en weiland in het Friese merengebied. Een plek vol geschiedenis waar veel mensen hun wel en wee met elkaar hebben gedeeld. ‘Mienskip’ noemen wij dat in Friesland en het betekent zoveel als ‘gemeenschap’, maar het gaat eigenlijk veel dieper. Het komt uit een tijd dat we onze krachten moesten bundelen in de strijd tegen het water. De mienskip was afhankelijk van elkaar en dat zorgde voor verbondenheid. En daar zetten we ons al 15 jaar voor in om dit voor meer mensen mogelijk te maken.

Zo willen we een gastvrije plek bieden aan mensen die komen schuilen onder het oude dak van de boerderij. Een ontmoetingsplek voor een goed gesprek, om samen te vieren en te eten, en het samen bidden van de ochtend- en de avondgebeden. Maar ook een plek voor Bijbelstudie, voor stilte en voor bezinning. Een plek waar het Woord actief overdacht kan worden tijdens een wandeling, het werk in de wijngaard of in de ecologische kloostertuin.

 

Met Nij Abdij zoeken we samen naar nieuwe vormen om mensen het evangelie te laten zien en te laten ervaren. Het zou prachtig zijn, wanneer u mee wilt investeren in de verdere zoektocht en ontwikkeling van deze nieuwe vormen. We willen de komende jaren vooral investeren in het bouwen van extra gastenverblijven en het plaatsen van zonnepanelen. Dit is nodig om meer mensen te kunnen verwelkomen en om verder te kunnen verduurzamen.

 

Wij zijn op zoek naar mensen die willen investeren in de meerwaarde van dit unieke project en geïnteresseerd zijn in een dubbel rendement. Dit dubbele rendement bestaat enerzijds uit een veilige investering (geborgd door waardevaste landbouwgrond) tegen een acceptabele rentevergoeding en als tweede uit een meer geestelijk rendement. In plaats van geld te parkeren bij een anonieme bank, investeert u in een project dat u aan het hart gaat. U deelt immers in de missie van Nij Abdij.

 

Tenslotte: omdat investeren in een dergelijk project ook gewoon leuk mag zijn en je daarnaast ook wordt opgenomen in de ‘mienskip’ van Nij Abdij hebben we nog enkele leuke extra’s voor onze investeerders:

 

U kunt al investeren vanaf € 100,- maar indien u wat een grotere duit in het zakje wilt en kunt doen dan ontvangt u bovenop de rentevergoeding bij een investering vanaf:

€ 1.000,-         Twee vouchers voor een exclusieve rondleiding met proeverij van onze eigen wijnen.

€ 5.000,-         Geheel verzorgde overnachting in onze B&B voor twee personen.

 

Bent u geïnteresseerd in deze unieke investeringsmogelijkheid en wilt u meer weten over ons, dan verwijzen we u naar het bijgaande filmpje of onze website www.deheidepleats.nl


De onderneming

De Heidepleats is een authentieke kop hals romp boerderij in Friesland.  Deze boerderij, die al meer dan 100 jaar bekend staat als de Heidepleats, heeft zich in het afgelopen decennium ontwikkeld van een traditioneel landbouwbedrijf (23 HA gepachte grond en c.a. 20 HA grond in eigendom) naar een plek waar uiteenlopende diaconale en evangelisatie activiteiten plaatsvinden.

Ten behoeve van deze activiteiten zijn er bijvoorbeeld een wijngaard, drie gastenkamers, een appartement en twee ontmoetingsruimtes gerealiseerd. Met name de laatste jaren hebben de eigenaren een versnelde ontwikkeling doorgemaakt, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in de protestantse pioniersplek ‘Nij Abdij de Heidepleats’.

Jan Geuvert en Jântsje hopen de komende jaren de plannen die op de website vermeld staan verder te kunnen ontwikkelen. Concreet betekent dit dat ze de komende jaren met name willen investeren in het realiseren van extra gastenverblijven. Vanaf 2023 hopen ze ieder jaar twee nieuwe gastenverblijven (kamers/appartementen) te mogen bouwen. Het pand is groot genoeg om nog ten minste 6 verblijven te creëren

De omzet uit de ‘verhuur’ van de melkveehouderij is stabiel. Door samenwerking met een financieel gezonde partij ontvangen zij al jaren een vaste “huur” vergoeding.

Naast deze omzet ontvangen ze jaarlijks een rvo landbouwsubsidie en zijn er inkomsten uit de verkoop van kaas en wijn, rondleidingen, logeerzorg en verhuur van de ontmoetingsruimtes en gastenverblijven.

Naast het inkomen uit de Heidepleats, ontvangen zij al meer dan twintig jaar management fee uit de Finish Beton Groep (FBG) waar zij tevens 50 % eigenaar van zijn.

Gezien de jarenlange ervaring en de stabiele inkomensstromen kwalificeren wij de onderneming als LAAG risico.

De ondernemer(s)

Jan Geuvert is mede-eigenaar van FBG. Daarnaast hebben zij het familiebedrijf van zijn vrouw, de Heidepleats, overgenomen, met als doel dit te transformeren in een protestantse pioniersplek. De ideeën, haalbaarheid en de onderbouwing van de financiering getuigen van een helder inzicht en een doordachte planning. In het gevoerde gesprek komt hij gedreven over. De onderbouwing van de plannen staat vermeld in de pdf VOF Heidepleats prognose 2020-2025.

Na een goed beeld te hebben gekregen van de ondernemers, kwalificeren wij dit onderdeel als LAAG risico.

Financieel

De rentabiliteit en solvabiliteit staan vermeld in de geconsolideerde toekomstprognose. Met name de solvabiliteit is negatief, door het negatieve eigen vermogen. Dit negatieve eigen vermogen vermindert sterk in de komende jaren, al blijft het negatief. De waarde van de activa betreft de verkrijgingswaarde. Zo is de huidige waarde van de grond in het economisch verkeer, meer dan vijf maal hoger dan de gewaardeerde balanswaarde.

De liquiditeit en kasstroom staan in detail vermeld in het eerdergenoemde rapport. De cashflow verbeter zich jaar op jaar. Het verwachte tekort van het aflossen van de lening, zal, indien er geen herfinanciering plaatsvindt, worden aangevuld met verkoop uit eigen middelen. Gezien de resultaten en de cashflow die de Heidepleats de komende 5 jaar genereert zal rekening gehouden moeten worden met een herfinanciering na 5 jaar, wat ook de voorkeur heeft van leningnemer.

Hiermee kwalificeren wij het onderdeel Financieel als VERHOOGD risico.

Zekerheden

Als zekerheid zal een 1e hypotecaire inschrijving worden gedaan op de Cultuurgronden aan en nabij Heide 13 te Sint Nicolaasga, Kadastraal bekend gemeente Langweer, Sectie O nummer 609 met een grootte van ruim 12 hectare. Hiervan gaat circa 6 hectare een nieuw perceel vormen. dat als zekerheid gaat dienen.

De Rabobank heeft aangegeven mee te willen werken aan een herfinanciering. Het doel is dat er in totaal € 865.750,- wordt afgelost op de lopende leningen bij de Rabo, waardoor een restschuld ontstaat bij de Rabo van € 247.500,-, zijnde de lening zonder aflossingsverplichtingen. De Rabobank zal dan de boerderij en de bedrijfsgebouwen als zekerheid nemen.

Voor de lening verstrekt door de particulier worden de cultuurgronden, gemeente Langweer, Sectie O 501, groot 9,23 ha als onderpand gegeven.

Integriteitstoetsing

Uit diverse onderdelen van het integriteitsonderzoek zijn geen bijzonderheden gekomen. Ook de BKR toetsing blijken geen verplichtingen, laat staan achterstanden in betaling.

Oordeel Waardevoorjegeld

De financiering is benodigd ter vervanging van de Rabo leningen waarop wel een aflossingsverplichting rust. Door deze aflossing, groot € 45.000,- per jaar, zijn er te weinig liquide middelen over om verdere investeringen t.b.v. de ontwikkeling van Nij Abdij de Heidepleats te verrichten. Door het aangaan van twee nieuwe aflossingsvrije leningen, eventueel in combinatie met eigen geld, kan er wel geïnvesteerd worden waardoor het resultaat ook significant verbetert.

Gezien de ontwikkelingen qua resultaat en cashflow de komende vijf jaar dient wel rekening gehouden te worden met een herfinanciering na vijf jaar. U als investeerder krijgt dan voorrang voor het opnieuw inschrijven op deze verlenging. De verwachte cashflow uit onderneming na vijf jaar is € 270.000,-. Ook kan, door eigen middelen, aanvullende liquiditeit vrijgemaakt worden.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.