Onroerend goed in Groningen

€ 541.300
Geïnvesteerd
100%
€ 541.300
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
6%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

John van der Veen krijgt nu de kans om zijn gehuurde pand in Groningen te kopen. Daar maakt hij graag gebruik van, en hij biedt u aan om hierin te investeren, en u krijgt hier ook een incentive bij! Lees de hele pagina!

De onderneming

De heer van der Veen runt al jaren een 3-tal universele autobedrijven in Groningen, Oosterwolde en Gorredijk, handelend onder de naam: Van der Veen AutoGroep. Deze bedrijven richten zich op verkoop en onderhoud van alle merken auto’s. Men werkt volgens de serviceformule van Bosch CAR Service en is aangesloten bij de BOVAG. Daarnaast wordt duurzaamheid nagestreefd. Men heeft het predicaat “Erkend Duurzaam”. Bij de 3 bedrijven staan momenteel rond de 110 auto’s te koop, in de prijsklasse van € 1.500,- tot € 77.000,-. Door de oplopende levertijden van nieuwe auto’s is er al enige tijd een grote belangstelling voor courante gebruikte auto's. Dit is in de resultaten over 2021 en de tussentijdse resultaten over 2022 van het bedrijf goed waarneembaar.


In Januari 2021 is via Waardevoorjegeld € 150.000,- beschikbaar gesteld voor de financiering van de vloot leaseauto's in een extra activiteit, vanuit een zelfstandige juridische entiteit, zijnde het bieden van private lease aan particulieren, onder de naam LSN lease & autoverhuur. De ondernemer heeft daarmee ingespeeld op de trend dat het kunnen beschikken over een auto belangrijker wordt dan het bezitten van een auto. LSN onderscheidt zich van de traditionele leasebedrijven door het inzetten van jonge occasions. Door dit grootschaliger op te pakken, maar wel middels geleidelijkheid, is hier een rendabel complementair bedrijf aan de bestaande autobedrijven toegevoegd.

In september 2021 is via Waardevoorjegeld vervolgens € 400.000,- gefinancierd voor de uitbreiding van de voorraad auto’s, waardoor op de nieuwe locatie in Oosterwolde een occasionpark gerealiseerd is. Dat heeft goed uitgepakt, men is nu gevestigd op een zicht locatie wat tot aanzienlijk meer verkoop en onderhoud leidt.

In de tussentijd zijn de werkplaatsen gemoderniseerd met een complete teststraat waar elke auto goed kan worden onderzocht. De klanten kunnen desgewenst vanuit de wachtruimte in de showroom via een scherm meekijken met het onderhoud wat aan hun auto wordt uitgevoerd.

Momenteel doet zich de gelegenheid voor om het pand in Groningen, wat tot nu toe werd gehuurd, te kopen van de verhuurder per 1 oktober 2022 a.s. De ondernemer beseft terdege dat het economisch gezien verstandiger is om een pand te kopen dan om te blijven huren. Vandaar dat de heer van der Veen graag deze aankoop wil doen. Het betreft een up-to-date pand op een zicht locatie aan de rand van Groningen, waaraan de komende jaren geen aanpassingen nodig zijn.


Deze financiering wordt verstrekt aan de onroerend goed B.V.  

Het is de bedoeling van de heer van der Veen om in de komende jaren de aankoop van meerdere panden in deze B.V. onder te brengen.  

Het risico van dit bedrijf (de van der Veen autogroep) en de bedrijfsactiviteiten schatten wij in als gemiddeld. De branche automotive brengt enig risico met zich mee. Anderzijds is er de ervaring van deze ondernemer, die goed weet wat er speelt in de autobranche. De combinatie van verkoop, onderhoud en lease activiteiten werkt risico verlagend. De ondernemer kan hiermee anticiperen op ontwikkelingen en eventueel bijsturen. Daarnaast is de ondernemer bezig met de voorbereidingen om zijn bedrijf over te dragen aan zijn kinderen. Daarmee wordt de continuïteit van het bedrijf goed bewaakt.


De ondernemer

De heer J. van der Veen (1961) is begonnen met een eigen autobedrijf in 1992, aanvankelijk samen met zijn broer. Sinds 2009 werkt de heer van der Veen zelfstandig, waarna de ondernemer in 2012 en 2013 2 autobedrijven in de regio heeft overgenomen. Deze bedrijven zijn rendabel en werken onderling goed samen. De ondernemer is te kenmerken als rustig en weloverwogen. De heer van der Veen neemt geen grote risico’s, ook niet ten aanzien van zijn bedrijfsactiviteiten. Wel reageert hij op kansen in de markt. De heer Van der Veen is een nuchtere Friese ondernemer met ervaring, die zich niet snel van de wijs laat brengen. Begin 2021 is er een leasebedrijf toegevoegd. Dit is goed in de bestaande activiteiten geïntegreerd.   


De overdracht van het bedrijf aan zijn kinderen zal in de komende jaren worden voorbereid. Hiervoor trekt de heer van der Veen 5 jaar uit, zodat hij rond zijn 65e het bedrijf formeel kan overdragen. Omdat deze man zoveel om zijn werk en bedrijf geeft zal hij, zoals het er nu uitziet, bij het bedrijf betrokken blijven. In dit traject wordt hij geadviseerd door zijn accountant, waarmee hij al jarenlang samenwerkt. Dat kenmerkt de heer van der Veen; hij is stabiel, werkt voor de langere termijn en vindt daarin betrouwbare en langdurige werkrelaties belangrijk.  

We hebben te maken met christelijke ondernemers, de autobedrijven zijn op zondag gesloten.

Gezien de ervaring van de ondernemer met deze activiteiten en zijn bewezen ondernemerschap is hier sprake van een gemiddeld risico. Dit komt omdat de automotive branche volatiel is. 


Rentabiliteit en solvabiliteit historie

Het heeft weinig zin om in deze analyse ons te richten op de onroerend goed B.V. Deze is momenteel namelijk zo goed als leeg. Deze analyse betreft dan ook de jaarcijfers tot en met 2021 van de Van der Veen autogroep. Deze zijn definitief en positief, voorzien van een samenstellingsverklaring van de accountant. Het jaar 2021 is een jaar waarin de forse verbetering in de bedrijfsresultaten goed zichtbaar is geworden. In de jaren daarvoor was de rentabiliteit mager, met name door relatief hoge bedrijfskosten en financieringslasten. Vanaf eind 2020 is er een stijgende interesse voor 2e handsauto’s, dit zorgt voor betere marges per auto alsook een stijging in het aantal verkochte auto’s.

Per begin 2021 genereert LSN ook positieve bedrijfsresultaten. Doordat deze niet geconsolideerd worden, zijn ze hier buiten beschouwing gelaten.

De omzet in 2020 was 6,2 miljoen, in 2021 10,4 miljoen. Het brutobedrijfsresultaat in 2020 1,4 miljoen en 2021 1,8 miljoen. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat voor 2021 bedraagt zo’n € 323.000,- terwijl de jaren ervoor het resultaat onder de streep marginaal of beperkt negatief was. Voor 2022 zal het bedrijfsresultaat  naar verwachting boven de € 200.000,- uitkomen.

Het geconsolideerde eigen vermogen was per ultimo 2020 - € 229.000,-, door de resultaatverbetering in 2021 is dit verbeterd naar € 95.000,-.

De lasten waren en zijn goed op te brengen, de ondernemer heeft goed financieel inzicht en stuurt daadwerkelijk snel bij. Bij de vorige aanvragen was ons inziens sprake van een verhoogd risico. Gezien de verbeteringen in rentabiliteit en solvabiliteit kan deze nu worden omgezet naar ‘gemiddeld risico’.


Rentabiliteit en solvabiliteit prognose

Door de ondernemer en zijn accountant is een prognose opgesteld voor de onroerend goed B.V. Hieruit blijkt voldoende rentabiliteit. Ook zal de solvabiliteit van deze B.V. toereikend zijn en snel verbeteren. Tegenover de waarde van het pand staat eigen vermogen en een financiering waarop afgelost gaat worden. Echter, net als bij het vorige onderdeel, wordt ook hier met name gekeken naar de resultaten van de Van der Veen groep, waar de onroerend goed B.V. vanaf 2022 deel van uit maakt. De rentabiliteit en solvabiliteit van de onroerend goed B.V. zijn namelijk zeer beperkt. Er wordt door het Groningse autobedrijf een huurvergoeding aan de onroerend goed B.V. betaald, daartegenover staan voor de onroerend goed B.V. aflossing en rente. De rentabiliteit van de groep wordt gerealiseerd door de autobedrijven.


Door de ondernemer en zijn accountant zijn een rentabiliteitsbegroting en kasstroomoverzicht voor 2022 tot en met 2025 opgesteld voor de autobedrijven. LSN is hier buiten beschouwing gelaten. Uit deze cijfers blijkt een stabilisering van de omzet, bedrijfsresultaten en cashflow. Door de aflossingen verlagen de financieringslasten, er zijn op basis van deze voorzichtige prognose voor de komende jaren ruime operationele kasstromen berekend. De inflatie is momenteel hoger dan de standaard gehanteerde 2%, echter de begrote kosten zullen per saldo gelijk of lager uitvallen, onder andere door verduurzaming waardoor lagere GWL lasten ontstaan. Daarmee is de aangeleverde prognose als valide te bestempelen.

Met de aankoop van het gehuurde bedrijfspand valt jaarlijks € 53.000,- aan huurlasten aan de verhuurder weg, de financieringslasten en intern doorberekende huur zijn lager, waardoor deze aankoop, zeker op de lange termijn, een verstandig besluit is. Uit de realisatie en de prognose blijkt duidelijk dat de financieringslasten goed zijn op te brengen.

De stijging in de omzet in 2021 lijkt in het 1e halfjaar van 2022 wat af te zwakken (omzet 4,3 miljoen). Hierin is de omzet van LSN niet meegenomen. De brutowinst van de 3 autobedrijven is echter met € 862.000,- goed te noemen. Doordat er sinds 2021 meer financiële armslag is, zijn de ondernemers in staat duurdere auto’s in te kopen, waarbij bij de verkoop betere marges worden gerealiseerd dan voorheen.

De verwachting dat de omzetstijging zal doorzetten is reëel. Dit gecombineerd met de beperkt stijgende kosten zorgt ervoor dat er blijvend goede bedrijfsresultaten worden gerealiseerd.

De resultaatverbetering in 2021 heeft geresulteerd in een verbetering van de solvabiliteit. De verwachting is heel reëel dat de solvabiliteit in de komende jaren fors zal verbeteren bij realisatie van de verwachte bedrijfsresultaten. Dit blijkt ook duidelijk uit de aangeleverde begroting voor 2022 tot en met 2025. Daarbij hebben we in de loop der jaren de ondernemer leren kennen als voorzichtig en beheerst.    

Het risico voor de van der Veen autogroep rond rentabiliteit en solvabiliteit vanuit de prognose is tussen laag en gemiddeld te kwalificeren.


Zekerheden

1e hypotheek op het aan te kopen bedrijfspand in Groningen, Hoendiep 159 met een getaxeerde marktwaarde van € 750.000,-.

Op basis van bovenstaande primaire en in de praktijk toereikende zekerheid is hier ons inziens sprake van een laag risico


Als debiteur zullen zowel de onroerend goed B.V. als de beheer B.V. worden opgenomen.


Samenvatting

De ondernemer heeft gekozen voor de aankoop van het bestaande bedrijfspand in Groningen. De totale lasten worden per saldo lager, daarnaast is dit voor de toekomst een verstandig besluit ten opzichte van het handhaven van het huurcontract met immer stijgende huurtarieven. Het bewezen ondernemerschap en de stabiliteit van deze onderneming maken dat ik deze financiering, mede gezien de goede zekerheidspositie, zeer verantwoord vindt. De bestaande leningen worden hierin niet geherfinancierd omdat deze aan andere entiteiten zijn verstrekt. De heer van der Veen gaat in de komende jaren naast het regelen van de bedrijfsoverdracht ook proberen de huur van de andere 2 autobedrijven om te zetten in aankoop. Die zullen vanuit de onroerend goed BV, waar deze financiering ook aan wordt verstrekt, worden gefinancierd.    

We verwijzen naar en scharen ons achter de opmerkingen zoals gemaakt in het document essentiële beleggersinformatie, opgesteld door ondernemer en accountant.


Incentive

Voor investeerders met een bedrag van € 1.000,- en hoger biedt de heer Van der Veen een gratis APK voor uw auto aan bij één van de drie vestigingen.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.