Samen wij en jij Vastgoed, fase 2

€ 300.000
Geïnvesteerd
100%
€ 300.000
Totaal bedrag
24 maanden
Duur
7%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

André en Paola van der Glas uit Zwijndrecht krijgen de mogelijkheid om een boerderij te kopen in ruil voor hun huidige gezinshuis van twee geschakelde woningen in Zwijndrecht. De boerderij in Heerjansdam is een prachtige locatie voor het doel van de twee vennoten. Voor de financiering wordt u dit project aangeboden.

De financiering zal in meerdere fasen plaatsvinden. Deze inschrijving is fase twee. Deze financiering zal ongeveer een maand later ingaan. Alle fasen/leningen leningen maken onderdeel uit van dezelfde zekerheid, te weten het eerste recht van hypotheek op de betreffende boerderij.

Ons Gezinshuis: Zo normaal mogelijk (en speciaal waar nodig)!

Een bekende uitspraak in de gezinshuiszorg van André en Paola van gezinshuis ‘Samen Wij en Jij’. En niet minder, de manier waarop zij, vanuit hun hart, hun manier van leven invullen. Want zij vinden dat elk kind het verdient om een thuis te hebben en recht hebben op de mogelijkheid om op te groeien in een gezin. Een fijne plek om de dingen te leren die de basis zijn voor de rest van het leven.

 

Al bijna 6 jaar geven André en Paola begeleiding aan jongeren, die door verschillende reden aan hun zorg zijn toevertrouwd. 24/7 zijn zij er voor de jongeren, die voor langere tijd, bij hen in huis wonen.

In hun huidige woning is er plek voor 4 jongeren, maar in hun hart is er meer ruimte. Om die reden zijn ze op zoek gegaan naar een grotere woonplek, waar tevens ruimte is, om zelfstandigheidtraining aan te bieden. ‘Gewoon’ even oefenen, onder vertrouwde vleugels.

De onderneming

De v.o.f. die deze financiering verzoekt is opgericht op 1 juni 2016 onder de naam Samen! wij en jij.

Zie www.samenwijenjij.nl. De vennoten, de heer André (1974) en mevrouw Paola (1976) van der Glas uit Zwijndrecht zijn in 2013 gestart met pleegzorg. Vervolgens hebben ze in 2017 de woning naast hun woning aangekocht om daar 24-uurs zorg te kunnen bieden aan jongeren en jongvolwassenen die niet meer thuis kunnen wonen. Men is franchisenemer van Stichting Driestroom. Deze stichting is hoofdverantwoordelijk voor de zorg, levert behandelaars en ondersteunt op gebieden als software en contractering richting de gemeenten.

Met de nieuwe locatie willen de gezinshuisouders het voor de jongeren ook mogelijk maken om alvast (maximaal) 2 jaar te trainen om zelfstandig te kunnen wonen, zodat ze bij uitstromen voldoende handvaten en gewoonten hebben aangeleerd om als zelfstandig individu aan de maatschappij deel te nemen.

Deze gezinshuisouders hebben zich in de loop der jaren gespecialiseerd in jongeren met storingen in het autismespectrum en daarnaast trauma/hechting en ADHD.  

De maximale capaciteit qua opvang is met 4 jongeren al een aantal jaren bereikt. De vennoten zijn toe aan een volgende stap. Deze stap is goed doordacht. Van het dubbele woonhuis in Zwijndrecht is de ene helft verkocht, de andere helft gaat men verhuren. In Heerjansdam heeft men een boerderij aangekocht, waarvan de stal wordt omgebouwd tot woongelegenheid voor 6 jongeren.

Daarnaast willen de gezinshuisouders het op deze locatie mogelijk maken om de jongeren te trainen om zelfstandig te kunnen gaan wonen.

Er is een toenemende behoefte aan opvang van jongeren. Voor de jeugdzorg in het algemeen gelden landelijk forse wachttijden. De activiteiten van deze v.o.f. zijn weinig risicovol.

Gezien bovenstaande kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Onderneming’ als: Laag.

De ondernemers

De heer André van der Glas is nu 6 jaar vennoot van de onder 1 genoemde v.o.f. Daarvoor heeft hij gewerkt in de transportsector als logistiek medewerker, daarna 20 jaar als eigen ondernemer in de expeditie. Daarin was sprake van begeleiding van collega's met stoornissen in het autismespectrum. Hierin is de heer van der Glas zich verder gaan verdiepen, mede naar aanleiding van de start van een pleeggezin.

Mevrouw Paola van der Glas is tegelijkertijd met haar man deze v.o.f. gaan besturen. Na haar opleiding Pedagogiek en opvoedingsondersteuning heeft zij zich ingezet als gezinsbegeleider en daarna gezinshuisouder. André en Paola hebben een grote betrokkenheid op hun naaste, dit komt voort uit hun Christelijke visie op het leven.

In de gesprekken en de mailcommunicatie met de heer van der Glas hebben wij hem leren kennen als een no-nonsense ondernemer met een hart voor de naasten, die daarnaast goed weet waar hij mee bezig is en ook op financieel gebied goed geïnformeerd is. De zeer gedetailleerde begroting en liquiditeitenplanning zijn door hem zelf opgesteld.  Zoals in de BEBI benoemd is er een risico dat een of beide ondernemers tijdelijk wegvallen. Dat kan worden opgevangen door vervanging in te huren. Vanwege bovenstaande kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Ondernemers’ als: Gemiddeld.

Financieel historisch

Door de ondernemer zijn de IB-aangiftes alsook de jaarcijfers van 2018 tot en met 2021 aangeleverd. Daaruit blijkt dat er sprake is van een gezonde balanspositie en rendabele bedrijfsvoering. De solvabiliteit is per ultimo 2021 42,7%. De omzet in 2021 was lager dan in 2020 doordat men door uitstroom een aantal maanden niet met de maximale 4 jongeren maar met 3 jongeren gewerkt. Door besparingen in kosten is per saldo de winst in 2021 met € 57.000,- (29%) uiteindelijk hoger dan in 2020: € 46.000,- (20%).

De omzet in 2022 tot nu toe ligt boven 2020 en 2021, dit komt doordat men 3 maanden 5 jongeren heeft gehuisvest.  

De woon- en financieringslasten zijn in de afgelopen jaren zonder problemen opgebracht, er is meer dan volgens schema afgelost op de hypothecaire leningen bij de Rabobank.  

Zodoende kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: Laag.

Financieel prognose

Door de ondernemer en zijn accountant is een prognose opgesteld voor 2022 tot en met 2024 voor  de v.o.f.

Voorzichtigheidshalve wordt vanaf 2024 gerekend met € 1.000,- huuropbrengst per maand voor de huidige woning.

Deze woning wordt aangehouden voor de toekomst.

De prognose is goed doordacht, er is een forse groei qua omzet en resultaat zichtbaar. Deze zien we als haalbaar gezien het tekort aan plaatsen voor jongeren welke extra zorg nodig hebben en daarbij (nog) niet zelfstandig of thuis kunnen wonen. Gezien de kans op uitloop qua kosten van de verbouwing, dan wel uitloop in de tijd is deze prognose als enigszins taakstellend te beschouwen.

Zodoende kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als: Gemiddeld.

Zekerheden

De aangekochte boerderij is op 18 oktober 2022 door een erkende taxateur gewaardeerd op een marktwaarde van € 1.050.000, na verbouwing is de marktwaarde € 1.750.000. Op dit pand wordt dan ook een eerste recht van hypotheek gevestigd.

Gezien de toereikende zekerheden kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Zekerheden’ als: Laag.

Betrouwbaarheidsonderzoek

Op alle onderdelen van het betrouwbaarheidsonderzoek zijn geen bijzonderheden te melden.

Financiering

De investering bedraagt: aankoop € 1.100.000,- verbouwing € 850.000,- en diversen € 107.000,-.

Totaal 2.057.000,-. Hiervan wordt middels een onderhandse lening € 400.000,- geleend (vermeld als inner crowd). Uit eigen middelen kan € 172.000,- worden ingebracht. Men heeft de verbouwing ruim ingeschat, en wil deze eigen middelen als sluitpost inzetten. De resterende financiering voor Waardevoorjegeld bedraagt zodoende € 1.525.000,-

De verbouwing bestaat uit sloopwerk, plaatsen van wanden, stukadoor, inrichten van de vertrekken, elektra en warmtepomp. De offerte van de aannemer is € 745.000,- exclusief BTW en exclusief een aantal aanvullende gewenste voorzieningen zoals dakramen en zonnepanelen. Er zullen naast deze kosten ook kosten door anderen worden gemaakt, daarnaast zijn er ook legeskosten etc.

De ondernemer wil de kosten beperken door veel werkzaamheden zelf dan wel met hulp van de jongeren uit te voeren. De begrote verbouwingskosten zijn gedetailleerd aangeleverd. De ondernemers hebben voldoende zicht op deze kosten, maar zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de aannemers.

Het transport van de woning is gepland in maart 2023.

Risico kwalificatie

De risicoscore bij Creditsafe is 63 (lage kans op een financiële calamiteit). De internationale score is B (gemiddeld risico)

Wij kunnen ons vinden in de inhoud van de opgestelde BEBI. De gevraagde financiering is goed doordacht door de ondernemers. Gezien de haalbaarheid van de plannen, inclusief de reële financiële rendementen is het verantwoord om deze financieringsmogelijkheid aan onze investeerders aan te bieden. De zekerheden zijn toereikend. Het betreft een zakelijke financiering met een maatschappelijk tintje.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.