Waardewenders; Papier uit reststromen

€ 250.000
Geïnvesteerd
100%
€ 250.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
8%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Volgeschreven
Rendement

Herrejan Veenema heeft in de achterliggende periode papier ontwikkeld, dat deels wordt geproduceerd op basis van organische reststromen, te weten bermgras. Het product wordt zo goed ontvangen, dat opschaling noodzakelijk is. U kunt in deze circulaire verbetering participeren. Lees alles bij dit project!

Bermgraspapier maakt het verschil

Tastbare communicatie. Daar werken we al jaren aan. Nu wil ik graag mijn steen(tje) bijdragen om dit meer eigentijds en verantwoord te doen. Daarom ontwikkelen we papier met bermgras. We verbinden hiermee een scala aan duurzaam onderscheidende elementen. Zo krijgt de klant waarde voor z’n geld. Die waarde bestaat in het concrete onderscheidende verhaal dat “zicht- en tastbaar” doorverteld kan worden. Lokale herkomst en verwerking van de grondstoffen. Nederlandse papierproductie. Ongebleekt met subtiel zichtbare grasvezel. Gerealiseerd in een transparante en circulaire productieketen. Papier met bermgras: niet zomaar papier! Papier met een verhaal, waarbij biodiversiteit één van de belangrijke onderwerpen is. Het gras komt van ecologisch beheerde bermen, waardoor onze insecten, bijen en vlinders een beter voedingsgebied krijgen. Met Waardewenders “waarde voor je geld”!

De onderneming

H.J. Veenema Holding B.V. (sinds 03-2018) is de persoonlijke holding van de heer H.J. Veenema, daaronder zijn 2 werkmaatschappijen opgenomen, welke volledig eigendom zijn. Dit betreft Drukkerij Holland B.V. (sinds 1925) en Waardewenders B.V. (sinds 02-2021). De full-service drukkerij heeft 9 medewerkers in dienst. Men werkt vanuit de slogan ‘Drukwerk zonder zorgen’, door klanten te ontzorgen. Men verzorgt het hele proces, inclusief het ontwerp van het drukwerk. Daarnaast is er oog voor duurzaamheid, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Men ontzorgt klanten en drukwerk, met focus op duurzaamheid. Drukkerij Holland concurreert niet met industriele drukkerijen, vanwege een andere positionering. Men blinkt uit in de communicatie met de klant over het proces van ontwerp tot product, de focus op duurzaamheid en de ervaring met het verwerken van duurzame papiersoorten.    

Met de oprichting van Waardewenders geeft de ondernemer zijn filosofie rond duurzaamheid gestalte door een goed alternatief te bieden voor de productie van regulier papier. Dit om ook een bijdrage te geven aan de klimaatopgave. Van een lineaire naar een circulaire economie, waar duurzaamheid en circulariteit zicht- en tastbaar worden gemaakt. Dit doet Waardewenders door organische reststromen, zoals bermgras, cacaodoppen, doorgedraaide rozen en sinaasappelschillen te verwerken tot grondstof voor papier. Zo gaat men bijvoorbeeld gemaaid bermgras afvoeren, drogen en malen. Hierbij wordt er ook voor gezorgd dat de opgeslagen CO2 in het maaisel niet vrijkomt. De sterkte punten van Waardewenders zijn de circulaire ketenvorming (wat goed past bij de (politieke) aandacht hiervoor), transparantie in de keten en het verwerken van reststromen.  

In de Covid-19 periode nam de vraag naar drukwerk fors af doordat veel activiteiten werden geannuleerd. Men is die jaren desondanks relatief goed doorgekomen met beperkte verliezen en overheidssteun. Deze tijd is gebruikt om het duurzame aspect verder uit te denken en te ontwikkelen. Hierin past de huidige financiering. Momenteel huurt men een maalmolen om van de grondstoffen op duurzame wijze papier te produceren. Dus er is ervaring met het produceren, zodoende lijkt de nieuwe stap verantwoord.  

Er is sprake van stabiel ondernemerschap, met visie en kennis, maar ook een goed innovatief vermogen om duurzaamheid gericht gestalte te geven. De concurrenten zijn goed in beeld, voor Veenema vormen deze geen bedreiging. Er is een goede spreiding van klanten bij zowel Waardewenders als Drukkerij Holland.  

Wij kwalificeren de onderneming met een risicokwalificatie LAAG

De ondernemer

Herrejan Veenema (1974) is sinds 2000 voor 25% mede-eigenaar van de in 1980 door zijn vader overgenomen drukkerij Holland. In 2018 is de drukkerij volledig eigendom geworden van de heer Veenema. De heer Veenema heeft veel kennis van de grafische markt en veel ervaring in de branche, weet op alle onderdelen van de bedrijfsvoering wat nodig is en wat er speelt. Daarnaast beschikt de ondernemer over visie en is goed in staat daarin bewuste keuzes te maken. Er is sprake van een goed netwerk, goede contacten met papierfabrieken, de kartonindustrie, leveranciers en klanten alsook met subsidieverleners. De ondernemer weet zich van concurrenten te onderscheiden en heeft veel technische kennis alsook kennis van de maatschappelijke context. De Covid-19 periode is gebruikt om de trend qua duurzaamheid en circulariteit te vertalen in een concreet activiteit, zijnde verwerking van reststromen tot een nieuwe grondstof alsook het verwerken van gras tot grondstof voor duurzaam papier.  

Wij geven de ondernemer de risicokwalificatie LAAG

Financieel historisch

Tot voor Covid-19 was er sprake van rendabele bedrijfsvoering, gestage groei van de activiteiten, de omzet, het bedrijfsresultaat en het eigen vermogen. De Covid-19 jaren resulteerden in verlieslatende exploitatie en ontvangst van overheidsgelden. De Covid-jaren 2020 en 2021 is men doorgekomen door enigszins op het vermogen in te teren. De solvabiliteit ultimo 2020 is 49% en ultimo 2021 39%. Begin 2022 is bij een bevriende relatie € 75.000,- gefinancierd voor werkkapitaal. Deze lening is aflossingsvrij en flexibel qua looptijd. Veenema wil deze begin 2024 uit liquiditeit aflossen. De voorlopige cijfers over 2022 tonen de ingezette opgaande lijn. De inmiddels ontvangen cijfers over het hele jaar 2022 tonen een verdere verbetering van de rentabiliteit en solvabiliteit.   

De rentabiliteit was matig in 2020 en 2021, zeker als dit wordt vergeleken bij de jaren daar aan voorafgaand. EBITDA is in 2020 positief, in 2021 -€ 33.000,-. Men heeft ook in 2022 met gestegen prijzen voor grondstoffen en bedrijfskosten te maken. Doordat de omzet en brutomarge in 2022 weer op het niveau van voor Corona zijn, sluit men 2022 af met een positief resultaat.  

De omzet voor de drukkerij steeg met € 154.000,- tot € 977.000,-, brutowinst met € 185.000,- tot € 622.000,-, nettowinst met € 165.000,- tot € 122.000,-. Het eigen vermogen van de drukkerij stijgt met € 122.000,- tot € 708.000,-  

De solvabiliteit is door toename van kortlopende schulden gedaald met 2% naar een comfortabele 66%.  

De omzet voor waardewenders steeg met € 142.000,- tot € 181.000,- brutowinst met € 51.000,- tot € 47.000,-, nettowinst met € 10.000,- tot € -14.000,-. Dit vooral vanwege stijgende kosten als gevolg van de huur van de molen (€ 24.000,- op jaarbasis). Door het nettoverlies daalt het EV van waardewenders met € 14.000,- tot € -37.000,-. De solvabiliteit is door dit negatieve resultaat verbeterd van –127% naar –40%.  

De geconsolideerde omzet steeg met € 183.000,- tot € 1.017.000,- , brutowinst met € 236.000,- tot € 669.000,-, nettowinst met € 167.000,- tot € 101.000,-.  

Het EV van de hele groep stijgt met € 101.000,- tot € 347.000,-.  

De solvabiliteit is hierdoor met 2% verbeterd tot 41%. 

Hiermee zijn de resultaten over 2022 fors beter dan de eerder ingediende prognose over 2022. 

De ondernemer is altijd in staat geweest zijn (financierings)lasten op te brengen. Men nam en neemt geen onbezonnen financiële besluiten, er is sprake van ruim voldoende financieel management.    

Gezien bovenstaande kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Historische resultaten’ als: GEMIDDELD

Financieel Prognose

Zie ook het Blad met Essentiele Beleggingsinformatie voor de prognose. Door de accountant is er een deugdelijke prognose gemaakt voor 2022 en 2023. Uit de tussentijdse cijfers is gebleken dat de prognose voor 2022 is gerealiseerd. Voor 2023 wordt een forse omzetgroei verwacht, deze is gebaseerd op forse verhoging van de omzet bij Waardewenders. Met de aanpassingen aan de maalmolen in eigen beheer kan efficiënter worden gewerkt en kan de omzetgroei ingezet worden. Doordat afscheid is genomen van een tweetal oudere personeelsleden is de gemiddelde leeftijd van het personeel gedaald van 46 naar 37 jaar. Daarmee dalen de gemiddelde loonkosten. Desondanks stijgen de personeelslasten, dat komt door de geplande uitbreiding van het personeelsbestand in verband met de groei van de activiteiten. De machinekosten dalen doordat de gehuurde molen nu wordt aangeschaft. Er zijn extra kosten begroot in verband met de uitbreiding van de activiteiten binnen Waardewenders.    

Per saldo blijft er een fatsoenlijk bedrijfsresultaat over; voor 2023 voor de drukkerij € 87.000,-voor belasting, voor Waardewenders voor 2023 € 28.000,- voor belasting.   

De brutowinstmarge zal bij Waardewenders naar verwachting verbeteren, voor Drukkerij Holland is dit voorzichtiger ingeschat. Waardewenders is een niche-markt met goede rendementen. Daarnaast versterken de 2 ondernemingen elkaar en wordt het personeel van de drukkerij ook ingezet bij Waardewenders. Er is sprake van synergie. Volgens onze inschatting is hier sprake van een realistische, gezien 2022 enigszins voorzichtige prognose.   

 

Gezien bovenstaande kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Prognoses’ als: GEMIDDELD.

Zekerheden

Ter dekking van de lening zullen de volgende zekerheden worden gesteld:

  • Verpanding van debiteuren.

  • Verpanding van voorraden

  • Verpanding van machines en installaties

De secundaire zekerheden worden verpand voor deze financiering. De nominale waarde is gebaseerd op de jaarrekeningen 2022. In de wetenschap dat na financiering er geïnvesteerd zal worden in machines, zal de totale nominale waarde en dekkingswaarde verder verbeteren. De zekerhedenpositie is toereikend. Omdat een deel van de financiering bestemd is voor Drukkerij Holland (€ 100k) en een deel voor Waardewenders (€ 150k) worden deze B.V.’s alsook de personal holding meeverbonden in deze financiering.  

Om zicht te houden op het verloop van de zekerheden wordt als voorwaarde gesteld dat H.J. Veenema Holding halfjaarlijks geconsolideerde cijfers overlegt, binnen 3 maanden na het verstrijken van deze periode.  

Gezien bovenstaande toereikende maar secundaire zekerheden kwalificeren wij het risico voor het onderdeel ‘Zekerheden’ als: GEMIDDELD risico.  

Betrouwbaarheidsonderzoek

Uitkomst van ons betrouwbaarheidsonderzoek laat zien, dat er geen bijzonderheden zijn gevonden. Waardevoorjegeld onderzoekt in dit verband de volgende zaken:

  • Internet onderzoek (social media, Google etc.)

  • Uitkomsten BKR registratie

  • Uitkomst insolventieregister

  • Onderzoek handelsregister

  • rapport Creditsafe

Risicokwalificatie

Externe risicoscore van H.J. Veenema Holding B.V. is 76, internationale score A; Laagste kans op een financiele calamiteit

Externe risicoscore van Drukkerij Holland B.V. is 80, internationale score A; laagste kans op een financiele calamiteit

Externe risicoscore van Waardewenders B.V. is 56, internationale score C; lage kans op een financiele calamiteit

Alles overziend beoordeelt Waardevoorjegeld deze aanvraag met een LAAG risico

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.