Stichting 488 fase 2

€ 100.000
Geïnvesteerd
100%
€ 100.000
Totaal bedrag
60 maanden
Duur
6%
Bruto rente
Lineaire
Aflossingsvorm
Essentiele Beleggingsinformatie
Volgeschreven
Rendement

Stichting 488 heeft in november 2020 een mooie locatie ter beschikking gekregen, te weten het kloostercomplex in Den Haag. Hier worden 21 jongeren opgevangen; 21 jonge meiden, die een nieuwe start willen maken. Dit wordt gedaan in volle samenwerking met het Leger des Heils. Nu is fase twee aan de beurt voor uitvoering, de realisatie van crisisopvang met 7 extra opvangplekken. Binnen Nederland is de vraag naar zorg, en dan zeker ook crisisopvang, groot op dit moment.

De onderneming


Stichting 488 is vanaf 2020 actief aan het Westeinde in Den Haag met de opvang van meiden, die uit de prostitutie willen en graag een nieuwe start maken. In die periode heeft de stichting al een crowdfund actie gehouden en gemeld, dat er ook een tweede fase gaat komen. Deze fase is nu aanstaande. Een aanvullend deel van het stadsklooster kan nu gehuurd worden voor het realiseren van kamers voor crisisopvang van personen/gezinnen.


Gezien de enorme vraag naar deze faciliteit in combinatie met de huidige activiteiten beoordelen wij de onderneming op een gemiddeld risico.


De ondernemer

Er wordt veelal met vrijwilligers gewerkt. Eén van de bestuursleden heeft zelf ook een deel van de financiering van destijds op zich genomen. De bestuursleden staan vermeld in het Blad met Essentiele Beleggingsinformatie.


Gezien de kwaliteit van de vrijwillige bestuursleden achten wij het risico op dit onderdeel Laag.


Rentabiliteit en solvabiliteit

Uit de eerste cijfers van 2021 is te zien dat de rentabiliteit en de solvabiliteit op een acceptabel niveau zijn. Op dit onderdeel achten wij dan ook de risicokwalificatie Laag van toepassing.


In de prognose is te zien, dat het eerste en (vanaf) het zesde jaar positief zullen zijn. In het tweede t/m het vijfde jaar is sprake van een tekort. Dit tekort wordt opgelost middels een beroep op een donatiefonds van € 50.000.


Vanwege dit tekort beoordelen wij het risico op de toekomstige rentabiliteit als Verhoogd.


Liquiditeit en kasstroom

De liquiditeit in het 2e t/m 5e jaar is niet positief, de dip in jaar 2 kan volledig worden opgevangen door het resultaat van jaar 1. Gedeeltelijk geldt dit ook voor jaar 3. Daarnaast is er een donatie fonds van € 50.000 waaruit geput kan worden. Hierop zal volgens planning maximaal in jaar 5 in totaal € 15.000 uit benodigd zijn, in jaar 6 kan het fonds weer bijna volgestort worden. 

Ook is er een toezegging vanuit de bewoners voor € 220.000, rentevrij, die in 20 jaar afgelost dient te worden. 


Derhalve beoordelen wij de liquiditeit op een Verhoogd risico.


Overall risicokwalificatie

Mede gezien de afronding van fase 1 is er vertrouwen in het bestuur van de stichting. De rentabiliteit en liquiditeit staan de komende jaren een periode onder spanning maar er is voldoende achtervang. Gezien het ontbreken van zekerheden is sprake van een acceptabel maatschappelijk project, met wel een overall kwalificatie Verhoogd Risico.

Downloads

Login of registeer voor dat u deze data kun inzien.